Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 14. maj 2020

Atter i år er der grund til at takke fondene, foredragsholderne, forfatterne og fotograferne samt de øvrige aktive medlemmer! Selskabet har godt 350 medlemmer, heraf ca. 30 institutioner/‌abonnenter.

Medlemsarrangementer

Vi har traditionen tro holdt generalforsamling, prisoverrækkelse, årbogspræsentation og den internationale modersmålsdag og derudover som noget særligt i 2019 en konference om sprogene i det dansk-tyske grænseland. Alle arrangementerne har været velbesøgte og med interessante præsentationer. I 2019 har tre af arrangementerne været afholdt i Jylland i naturlig sammenhæng med emnerne dialekter og grænsesprog, hvor vi også har fået nye medlemmer.

Den 27. maj afholdt vi generalforsamling på Lyngby Stadsbibliotek. Vi fik fem nye bestyrelsesmedlemmer og en ny suppleant. Annette Lassen holdt et spændende foredrag om Genrejsningen af dansk, datter af islandsk i 1800-tallets danske puristiske arbejde. Reportagen og årsberetningen står i Sprog & Samfund 2/2019.

Den 15. september blev Modersmål-Prisen overrakt til Rikke Thomsen på Eckersberg Friskole i Blans i overværelse af ca. 150 gæster i alle aldre. Et meget populært valg af en prismodtager, der har spillet for fulde huse siden udgivelsen af musikalbummet Omve’n hjemve i foråret 2019. I forbindelse med præsentationer af Rikke er Modersmål-Prisen blevet nævnt flere gange i tv og andre medier. Reportagen fra prisoverrækkelsen står i Sprog & Samfund 4/2019.

Den 5. oktober fandt konferencen Sprog og dialekter i grænselandet sted på Askov Højskole med 60 gæster fra ind- og udland. Der er et kort referat i Sprog & Samfund 4/2019, en rosende kronik i Kr. Dagblad og en begejstret anmeldelse i vores tyske søsterforenings medlemsblad Sprachnachrichten. Konferencens indlæg indgår i vores 2020-antologi (se nedenfor).

Den 27. og 28. november holdt vi 40-årsjubilæumsfest og præsentation af antologien Dialekter i rigt mål på hhv. Niels Brock International i København og Peter Skautrup Centret i Aarhus. I København holdt Michael Ejstrup en veloplagt festforelæsning om, hvordan man kan betragte sproget fra forskellige lingvistiske synsvinkler. Syv af forfatterne deltog i præsentationen for den fyldte Alexandersal i København, og i Århus fremlagde flere jyske bidragydere deres kapitler, efterfulgt af en rundvisning i Peter Skautrup Centrets nye lokaler. Reportagerne kan læses i Sprog & Samfund 4/2019.

Den 21. februar markerede vi den internationale modersmålsdag på Københavns Universitet med et interessant foredrag om retslingvistik v/ Tanya Karoli Christensen, Københavns Universitet, og Jan Engberg, Aarhus Universitet. Det kom ind på sprogets betydning i juridisk sammenhæng. I publikum sad både jurister og andre sproginteresserede og stillede gode spørgsmål. Læs mere i Sprog & Samfund 1/2020.

Johs. Nørregaard Frandsens foredrag om Dialekt og mønsterbrud skulle have været afholdt forud for generalforsamlingen 2020, men udskydes pga. coronakrisen til Modersmålsdagen søndag den 21. februar 2021, hvor vi også vil holde næste ordinære generalforsamling, så der ikke går endnu et helt år.

»Årbøgerne«

Vores bøger udgives nu som antologier og ikke som såkaldte årbøger, da de har ganske forskellige temaer. Dialekter i rigt mål hed antologien i 2019, som er en blanding af videnskabelige artikler af nogle af vore fremmeste dialektforskere og personlige beretninger om oplevelser med dialekter. Den har fået fine anmeldelser i flere medier (Lingoblog, Ord & Sag) og en flot lektørudtalelse. Dialekter er moderne, ikke mindst pga. antologien og bidragyderen Michael Ejstrups optræden i tv flere gange om emnet. Næste år tager antologien til gengæld en skønlitterær retning.

I år har Michael Bach Ipsen og Ulla Weinreich redigeret antologien, som bliver to bøger i én (dansk og tysk) i anledning af genforeningsjubilæet, men stadig til én bogs pris. Den hedder Sprog på grænsen/Grenzsprachen og indeholder bl.a. bidrag fra fremragende sprogforskere på baggrund af konferencen i efteråret om de fem sprog omkring grænsen: rigsdansk, sønderjysk, højtysk, nedertysk og frisisk. Vi kan glæde os til en rundvisning i regionens lokalsprog, sprogpolitik, -kultur, digtning og historie.

Bestyrelsen

Fhv. formand, redaktør og sekretær Georg Adamsen nedlagde alle hverv i Modersmål-Selskabet ultimo februar, lønnede som frivillige. Ulla Weinreich er nu konstitueret formand, og Michael Bach Ipsen konstitueret næstformand foruden kasserer samt ulønnet redaktør og sekretær.

Desværre har størstedelen af bestyrelsens medlemmer måttet træde tilbage pga. sygdom og af private årsager, hvorfor det ligger os meget på sinde at komme i gang med et nyt stærkt og motiveret hold. Heldigvis fortsætter Carl Jørgen Nielsen som skribent og anmelder.

Sprog & Samfund

Michael Bach Ipsen har overtaget posten som ansvarshavende redaktør for vores medlemsblad og tidsskrift Sprog & Samfund fra 2020. De fire numre i 2019 er udkommet med omtale af de mange medlemsarrangementer, herunder koncerter med Ib Grønbech og Rikke Thomsen og reportager fra samarbejdende foreningers sprogarrangementer. Der er anmeldelser af sprogbøger og dialekt-cd’er, omtale af tegnsprog, Aakjær-Selskabet, islandsk, purisme, sprogteknologi, sprog- og kulturhistorie, engelsk i dansk m.m. Vores blad og bog layoutes nu af en professionel grafiker, Karina Elsig fra Quick Fox & Lazy Dog.

Sekretariatet

De af vores bøger, som ikke er udsolgt, er nu på »boghotel« og kan bestilles via officielle distributionskanaler, dvs. fysiske og elektroniske boghandlere, med dag-til-dag-levering, men sælges stadig også direkte fra Modersmål-Selskabet, som er momsfritaget. Vi har allerede registreret et mersalg som følge af denne ændring, og en række gamle titler, som tidligere har været fejlmærket, har fået nye ISBN-numre fra vores egen serie. Kassereren bestyrer nu sekretariatsfunktionen og medlemsregistret som frivilligt hverv.

Kontingentopkrævning

Administrationen af kontingentopkrævning de sidste år har været kompliceret og resulteret i, at nogle medlemmer fejlagtigt blev meldt ud, fordi de ikke fik en opkrævning. Det har vi heldigvis rådet bod på, og adskillige medlemmer er vendt tilbage. Medlemstabet har derfor været mindre end oplyst hidtil. Fremover sendes der en opkrævning til alle, som ikke betaler på forhånd eller via Betalingsservice. Læs mere herom i Sprog & Samfund 3/2020.