Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Modersmål-Selskabet, herefter refereret »Selskabet«.

Stk. 2. Selskabets virksomhed er landsdækkende. Dets hjemsted er Frederiksberg Kommune.

§ 2. Formål

Modersmål-Selskabets formål er at virke for bevarelse og udvikling af modersmålet som en grundlæggende forudsætning for dansk kultur og folkestyre.

Stk. 2. Dette formål tilstræbes ved:

 • at vække forståelse for betydningen af en klar, udtryksfuld og varieret anvendelse af sproget i tale og skrift, med respekt for dialekterne, og ved
 • at formidle kendskab til forskning og uddannelse vedrørende det danske sprog.

§ 3. Medlemskab

Personer, der tilslutter sig Selskabets formål, kan optages som medlemmer. Organisationer, virksomheder o. lign. kan optages som støttemedlemmer (abonnenter) til samme pris som medlemskontingentet.

Stk. 2. En enig bestyrelse kan med øjeblikkelig virkning ekskludere et medlem, som modarbejder Selskabets formål. Det ekskluderede medlem har ret til at få eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Medlemskabet træder i kraft, når det første kontingent er betalt. Medlemskabet ophører, hvis medlemmet ikke betaler sit kontingent.

Stk. 4. Bestyrelsen kan tildele æresmedlemskab til medlemmer, der har ydet en helt ekstraordinær indsats for Selskabet. Æresmedlemmer og prismodtagere er livsvarige kontingentfrie medlemmer. Forretningsudvalget kan desuden tildele kontingentfrit medlemskab til bl.a. bidragende forfattere. I forbindelse med kampagner kan bestyrelsen tilbyde rabat på første års kontingent for nye medlemmer samt på gavemedlemskaber.

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed. Ethvert medlem er valgbart og har møde- og stemmeret, dog har støttemedlemmer kun møderet. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, der har ansvaret for Selskabets virksomhed.

Stk. 2. Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel (jf. dog § 6, stk. 2) og med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker gennem dagspressen, ved særskilt meddelelse eller gennem Selskabets medlemsblad. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 3. Valg og vedtagelser sker ved simpel stemmeflerhed. Til vedtægtsændringer kræves dog et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Et medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til stemmeafgivning. Et medlem kan dog højst være fuldmægtig for to andre medlemmer. Hvis et medlem på en fysisk generalforsamling begærer det, skal en afstemning være skriftlig.

Stk. 4. Bestyrelsen foranlediger, at der tages referat af generalforsamlingens forløb. Referatet underskrives af dirigenten og referenten, når de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen har godkendt det.

Stk. 5. Bestyrelsen er bemyndiget til at udskyde en generalforsamling eller lade den afvikle elektronisk, hvis myndighederne på tidspunktet for indkaldelsen og frem til planlagt afholdelse forbyder eller fraråder forsamlinger større end medlemstallet.

§ 5. Ordinær generalforsamling

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
 4. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være kommet frem til lederen senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis

 • det besluttes af bestyrelsen, eller
 • det vedtages på en ordinær generalforsamling, eller
 • det skriftligt og med angivelse af dagsorden forlanges af mindst 1/5 af Selskabets medlemmer.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at dette er besluttet eller forlangt. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel.

§ 7. Bestyrelsen

Selskabet ledes af en bestyrelse på mindst 6 og højst 9 medlemmer. Hvert af bestyrelsens medlemmer vælges af den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. To suppleanter vælges for en periode på ét år. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne kan efter bestyrelsens bestemmelse deltage i dennes møder, men uden stemmeret. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, sidder denne indtil førstkommende ordinære generalforsamling. En enig bestyrelse med suppleanter kan selv supplere vakante pladser mellem to generalforsamlinger.

Stk. 3. Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med leder, viceleder, redaktionssekretær og kasserer.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter et forretningsudvalg.

Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer er ulønnede, men har krav på at få godtgjort udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Selskabet kan dog indgå kontrakt med bestyrelsesmedlemmer om at varetage opgaver, når det er til Selskabets fordel at løse dem internt.

§ 8. Økonomi, tegningsret og regnskab

Selskabets økonomi er baseret på medlemskontingentet, fondsbidrag og salg af publikationer m.m.

Stk. 2. Selskabet forpligtes ved underskrift af lederen (i dennes forfald af vicelederen) i forening med et andet af forretningsudvalgets medlemmer. Bestyrelsen kan bemyndige kassereren til at disponere over Selskabets bankkonti. Selskabet kan ikke optage lån eller påtage sig arbejdsgiveransvar.

Stk. 3. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 9. Udvalg

Bestyrelsen kan oprette udvalg, der arbejder i overensstemmelse med Selskabets formål.

Stk. 2. Udvalgenes arbejdsformer og -områder skal godkendes af bestyrelsen.

§ 10. Selskabets opløsning

Beslutning om at opløse Selskabet kan træffes på en generalforsamling, der er indkaldt med dette for øje. En sådan beslutning kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis et forslag om Selskabets opløsning opnår mindre end 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling med forslag om Selskabets opløsning som eneste punkt på dagsordenen. Ved denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget om Selskabets opløsning vedtages med simpel stemmeflerhed.

Stk. 3. Selskabets sidste bestyrelse træffer beslutning om afvikling af Selskabets forpligtelser og om anvendelse af Selskabets formue til et dansk kulturelt formål.

Selskabets vedtægter blev fastsat på den stiftende generalforsamling den 27. november 1979 og senest revideret på den ordinære generalforsamling den 3. maj 2023, hvor det blev præciseret, at personlige medlemmer med stemmeret er valgbare til bestyrelsen.

Download (PDF)