Modersmål-Selskabets 19. generalforsamling 1998

Referat af formandens beretning:

Det er sagt allerede – men endnu engang:
Hjertelig Velkommen til Modersmål—Selskabets generalforsamling 1998.

Gerda Thastum Leffers aflægger beretning for generalforsamlingen 1998
Leffers aflægger beretning. Foto: Erik Drigsdahl.

Både til de mange der trofast har været deltagere i hver generalforsamling siden 1979 og til de mange nye.

Tre af de ældste medlemmer af Modersmål-Selskabet og af repræsentantskabet er afgået ved døden siden vi sidst havde generalforsamling: vores tidligere tegner og grafiker Erik Ellegaard Frederiksen, direktør for Akti-Fonden Lars Pedersen og vicedirektør Poul Høst-Madsen. Vi vil savne deres varme interesse for Selskabets gøremål og for dansk sprog.

Siden 14.maj sidste år – generalforsamlingsdagen – har vi fået den plads i Dansk Sprognævns repræsentantskab, som en lovændring berettigede os til.

Efter indstilling fra bestyrelsen fik jeg pladsen tildelt af Kulturministeriet, og da jeg havde passeret 70-års grænsen gik den videre til Bent Pedersbæk, der var indstillet som nr. 2.

Sprog & Samfunds redaktør gennem mange år, Rasmus Bjørgmose, ønskede at fratræde som redaktør af bladet, og vi har bedt redaktør Michael Blædel, der gennem alle årene har været vores redaktør på årbogen, om nu også at redigere bladet.

Bladet har ændret størrelse, så vi kan tilbyde mere plads til f.eks. indlæg og evt. spørgsmål og svar fra vore medlemmer. Blad nr. 2 i år vil blive udsendt meget snart.

Vi stræber stadig efter at udgive 4 blade pr.år med 3 måneders mellemrum.

Vi indbød i år til generalforsamlingen gennem brev til hver enkelt, idet intervallet mellem to bladudgivelser ellers var blevet meget kort.

Sekretær Ulla Vittus er fratrådt i forbindelse med, at medlemskartoteket nu varetages indenfor bestyrelsens rammer, nemlig af Erik Drigsdahl.

Den regnskabsmæssige del af Ulla Vittus’ arbejde varetages af revisionskontoret – altså hos Jørgen Friis, og det daglige kassererarbejde varetages stadig af Gerda Møller

Årbogen 1997: Det vigtigste fag fik en pæn modtagelse i pressen, og præsentationsmødet for bogen var velbesøgt, og de forskellige forfattere var veloplagte og vi fik en god sprogdebat på mødet.

I december indrykkede vi en annonce i dagbladet Berlingske Tidende for årbogen Det vigtigste fag, og det gav et pænt ekstra salg og 4o henvendelser, hvoraf en del senere har ført til indmeldelser.

Sekretariatet har sendt rykkerbreve ud i marts i år. Det er tidligere på året end ellers, men skulle være i bedre overensstemmelse med regnskabsrytmen.

Besøget på Christiansborg den 23. februar var velbesøgt, og der var stor interesse for rundvisningen i folketingssalen og for universitetslektor Charlotte Jørgensens gode foredrag om retorikken – med efterfølgende spørgerunde. Der bliver spurgt tilbagevendende om vi gentager arrangementet, og det vil vi prøve.

Det vil fremgå af regnskabsaflæggelsen om lidt, at vi økonomisk har haft et enestående godt år. Blandt nye donatorer skal nævnes Corrit-Fonden, som gav os 50.000. kr.- i slutningen af april i år, uden at vi egentlig havde søgt, men på anbefaling af Niels Alsted, vores trofaste ven (medlem siden stiftelsesdagen, gæst her hvert år — og også i år — og desuden redaktør af Sprog & Samfund i en årrække)

Forud var gået et par år med strammere økonomi overalt, så vi må sige, at den forbedrede økonomiske situation i samfundet som helhed også mærkes hos os. Selskabet er på den måde et parameter for ændringer og forbedringer i sin omverden, som alle gode foretagender er det. Sprogligt sker der også fremskridt. Journalistuddannelsen i Danmark er udbygget på Odense Universitet – under professsor Peder Skyum-Nielsen, som er bestyrelsesmedlem i Modersmål-Selskabet,

Og i Folkeskolen er der kommet flere dansktimer på skemaet, og DR lægger nu mere vægt på stemmetræning og god og tydelig udtale end tidligere.

Til næste år fylder Selskabet 20 år. Det håber vi at kunne fejre med en Nordisk konference. Elisabet Sinding laver et stort forarbejde – endnu kan vi kalde det studier i marken – så en nordisk konference forhåbentlig kan realiseres.

Vores hjemmeside på Internettet har det godt – er ajourført og meget præsentabel – v. Elisabet Sinding og Erik Drigsdahl.

Georg Søndergaard, Peder Skyum-Nielsen, Elisabet Sinding og jeg arbejder på den nye årbog, Det sproglige kunstværk, der skal udkomme til november.

Bogen tager verdslige og gejstlige temaer op. Salmernes billedsprog, hvordan læser man digte, film og romansprog og kærlighedens stilistik — det var nogle af emnerne.

Vi havde som altid en del forslag til prismodtager. Valget faldt på Ghita Nørby, og det valg har vakt stor tilfredshed. Prisen bliver overrakt her i salen, når generalforsamlingen er afsluttet.

Lad årets beretning slutte med en varm tak til vore medlemmer for fremmødet og for venlighed og samarbejde af forskellig art i årets løb. Tak til bestyrelsesmedlemmerne til revisor Friis, til Michael Blædel og alle der arbejder for Selskabet. Til donatorerne og repræsentantskabet og til Snapstingets personale. Et ønske om god bedring går til Gerda Møller, vores kasserer, der for kort tid siden faldt så uheldigt at det førte til hoftebrud. Men hun er i god bedring. Revisor Friis aflægger regnskabet på Gerda Møllers vegne.

Prisoverrækkelsen
Efter generalforsamlingen blev Modersmål-Prisen overrakt til skuespiller Ghita Nørby.

Skriv en kommentar