Modersmål-Selskabets 22. generalforsamling 2001

Formandens årsberetning 2001

Kære forsamling – hjertelig velkommen til Modersmål–Selskabets 22. ordinære generalforsamling.

Formandskift

Mit navn er Elisabet Sinding – og som det vil være bekendt fra seneste nummer af Sprog & Samfund, blev jeg valgt som Selskabets formand i januar i år, efter at have været medlem af bestyrelsen i 5 år.

Gerda Leffers sagde på det sidst afholdte konstituerende møde Nej Tak til genvalg til formandsposten, som hun har beklædt i 10 år. Gerda Leffers ønskede at overgå til at være almindeligt bestyrelsesmedlem. Hun har stadig fondsansøgningerne og årbogs– og bladudvalgsarbejdet som sine vigtigste områder.

Jeg er, som nævnt i Sprog & Samfunds præsentation, lektor på Danmarks Biblioteksskole – absolut et fuldtidsjob – men med den gode og hensigtsmæssige arbejdsfordeling vi har i bestyrelsen er jeg tryg med hensyn til at kunne overkomme arbejdet.

Mit arbejde i bestyrelsen har indtil nu været årbogsudvalget og selskabets netsted på internettet, som jeg har indgående kendskab til via min undervisning på Biblioteksskolen i informationssøgning og –formidling, ikke mindst i elektronisk form.

Årets gang

Siden sidst afholdte generalforsamling har vi udgivet og fremsendt 4 kvartalsblade og en årbog, til alle medlemmer.

Modersmål-Prisen til Naser Khader

Vi har uddelt Modersmål-prisen for år 2000 til folketingskandidat, forfatter og tolk Naser Khader, ved en festlighed her på stedet den 2. oktober, hvor mange medlemmer var til stede og sammen med Kulturministeren, Økonomiministeren og formanden for Etisk Råd hyldede Naser Khader og dermed vores prismodtagervalg.

Vi gav Naser Khader prisen for sit korrekte og levende danske sprog, sit store ordforråd og evnen til at bruge det klart, udtryksfuldt og varieret i skriftlig og mundtlig form. Hans anvendelse af dansk billedsprog, humor og ironi, må tages som udtryk for, at den sproglige indlæring er lykkedes.

Dansk – vejen til integration

Vi havde en dejlig eftermiddag den 2. oktober. For Modersmål-Selskabet var der tale om et gennemgående tema i året 2000 under overskriften “dansk – vejen til integration”.

Dansk sprog er en meget afgørende del af integration i Danmark. At  gennemføre den sproglige indlæring af et fremmed modersmål foruden sit eget kendte, er noget der stiller ekstra store krav til lærer og elev. Kravene er  større, og de er på mange måder ganske anderledes end vi – der har fået sproget ind med modermælken – forestiller os. Vi mente der var behov for, at den side af sproglig indlæring blev belyst grundigt af fagfolk på et højt fagligt niveau og med erfaring plus daglig færden i undervisningssektoren.

Årbogen

Selskabets årbog, der kom i november, havde samme tema og titel: Dansk – vejen til integration. Vi fik 14 erfarne, velvillige og velskrivende personer til at medvirke. Årbogen blev præsenteret her på stedet den 29. november på et meget velbesøgt møde. Så at sige alle bogens forfattere var mødt frem, og gav hver især vægtige og interessante indlæg om deres artikler og deres syn på integrationsspørgsmålet.

Bogen er blevet godt modtaget af pressen og har markeret sig i undervisningssektoren. Det giver sig konkret udslag i godt salg af bogen.

Desværre skete der en forsendelsesfejl, så en del af medlemmerne fik bogen med stor forsinkelse, det beder vi her om undskyldning for – skulle enkelte stadig ikke have fået bogen, beder vi om, at man siger til. Bogen vil omgående blive sendt. Vi skrev også dette på bagsiden af Sprog & Samfunds martsnummer.

Bogen er, som alle vores årbøger, en meget smuk bog. Den grafiske tilrettelæggelse er foretaget af Kitte Fennestad, en af Danmarks fremmeste bogtilrettelæggere. Vi er stolte af den.

Bogmessen 2000

For første gang deltog Selskabet i Bogmessen i Forum – i år faldt den i dagene 17. – 19. november. Bestyrelsens medlemmer skiftedes til at være til rådighed ved standen derinde med henblik på at fortælle om Selskabets idégrundlag og med at uddele materiale. Vi havde mange henvendelser, og den relativt lille stand (på beskedne 2 m) tiltrak sig så stor opmærksomhed, at vi ikke har betænkt os på at melde os til igen i år. Så I kan altså finde os på Bogmessen 16.-18. november i år, samme beskedne stand, nr. 160. Det skal nok i god tid blive omtalt i Sprog & Samfund.

Vi havde gode årbogstilbud i standen, og har besluttet os for at lave et måske endnu bedre årbogstilbud i år. Så her kan gøres gode handler!

Vi har ligeledes besluttet at tilmelde os boghandlernes store bogudsalg.

Repræsentantskabet

Vi har delvis afsluttet en nyvurdering af repræsentantskabet og dets opgaver indenfor Selskabets rammer. Når vi har en beslutning klar, vil den blive meddelt i Sprog & Samfund. Der er dog ikke tvivl om, at vi fortsat ønsker og er glade for at have et repræsentantskab.

Medlemsbladet

Sprog & Samfund er udsendt med 4 numre. Vi har med stor glæde konstateret, at bladet bliver læst vidt omkring og også citeret i aviserne. Sprog & Samfund belyser aktuelle sproglige emner og balancere mellem medlemsnyt og temaer, bl.a. det nye komma, dialekter og nu i juni om oversættelser og undertekster.

Endvidere omtales og anmeldes i bladet væsentlige bøger, der skønnes at have  interesse for medlemmerne. Bladet modtager stadigt flere læserbreve og  medlemmerne opfordres til at skrive til bladet, både med indlæg i bladets  debat eller med spørgsmål til sproglige problemer. Selskabets holdning til det  nye komma har man kunnet læse om i Sprog & Samfund, men – som det også er fremgået – finder vi det for tidligt at lukke for debatten og dermed også at konkludere.

Vi giver altså fortsat spalteplads for kommadiskussionen.

Hvervebreve

Vi har udarbejdet et standardbrev der med lidt tillempning bliver sendt til de læserbrevs- og debatskribenter, der kommer med indlæg om sproget i dagbladene. Vi sender brevet med en venlig hilsen og en opfordring til at melde sig ind i Selskabet for på den måde at støtte sprogets sag.

Økonomi

Som det vil fremgå, når vi om lidt skal høre regnskabsaflæggelsen, har også år 2000 været et godt år for Selskabet. Alligevel har vi selvfølgelig søgt om støtte af de midler, der i anledning af EUs sprogår i år er til rådighed for sprogligt-kulturelle aktiviteter. Vi har søgt om midler til at afholde et større sprogligt arrangement i forbindelse med årbogspræsentationen i efteråret. Vi har ikke fået svar endnu på vores ansøgning, men vi mener at have en god chance.

Ansøgningsudvalget, der består af Gerda Leffers og Aage Reimer, har som altid arbejdet hårdt for at skaffe fondsmidler. De har, også som altid, været dygtige. Selskabet har fået gode indtægter fra donationer i 2000.

Repræsentantskifte i Dansk Sprognævn

Vores repræsentant i Dansk Sprognævns repræsentantskab, Bent Pedersbæk Hansen, har ønsket at blive afløst. Vi valgte pr. 1. januar i år Claus Tilling som hans efterfølger. Vi kan jo ikke komme med bål og brand eller idømme straffe for brud mod de sproglige regler. Men vi kan, som sprogligt-kulturelt selskab der ytrer sig i egne publikationer, være meningsdannere.

Den næste årbog

Den næste årbog er under udarbejdelse i årbogsudvalget, som består af Gerda Leffers, Arne Hermann, Georg Søndergaard og Claus Tilling. Årbogens arbejdstitel er ”Sprog og Identitet”, og den vil handle om blandt andet nationale mindretals problemer af sproglig-kulturel art i grænseområder eller isolerede egne. Eksempelvis Sønderjylland, Færøerne, Grønland, Norge, Belgien og også EU – sprogenes fællesmarked vil blive beskrevet, for blot at nævne nogle af bidragene.

Modtageren af Modersmål-Prisen 2001

Som lovet skal jeg her meddele, hvem der bliver årets Modersmål-prismodtager. Valget faldt enstemmig (trommehvirvel) på forfatteren Klaus  Rifbjerg.

Vi skriver i den pressemeddelelser, vi sender ud efter generalforsamlingen følgende:

I et snart langt liv har danskerne i sproget fulgtes ad med Klaus Rifbjerg, siden debuten med Under vejr med mig selv, der som mange af hans værker er blevet klassikere, ikke mindst på grund af sproget. I digte som i prosa har Rifbjergs sprog været fornyende, kendte ord er løftet ud af det dagligdags og bragt ind i nye sammenhænge, så læserne og lytterne er mærket for livstid.  Mærket af det veloplagte, det morsomme, det ironiske, det selvironiske, det velargumenterede, det overraskende og det sanselige – alt det som sproget kan og gør, når Rifbjerg bruger det. Han gør os stolte over det modersmål, som vi er fælles om. Derfor får han prisen. Vi hylder ham ved at give ham Modersmål-prisen 2001.

Selve overrækkelsen og fejringen finder sted ved et arrangement her den 24. oktober. Dette er allerede annonceret i Sprog & Samfund, men der vil naturligvis komme til at stå meget mere om dette i bladet og på selskabets netsted på internettet.

I er alle hermed inviterede.

Medarbejderne

Til slut vil jeg takke for et godt samarbejde til vores lønnede hjælpere, redaktør Michael Blædel, revisor Jørgen Friis og bogholder Birgit Christensen.

Vi får meget snart et sekretariat, som ligger udenfor bestyrelsen. Birte Iversen, Engerødvej 34, Helsinge, bliver ny sekretær fra i morgen 1. juni. Sekretærens postadresse, telefon og e-mailadresse bliver meddelt i bladet og på selskabets netsted på internettet.

Tak

Stor tak til bestyrelsesmedlem Erik Drigsdahl for arbejdet, igennem 3 år, som sekretær for selskabet. Han har oprettet en medlemsdatabase som i høj grad er med til at forenkle kontorarbejdet.

Tak til fondsbestyrelser og donatorer. Uden deres økonomiske støtte kunne vi ikke fortsat levere kvalitetsårbøger og blade til medlemmerne.

Tak til medlemmerne for interesse og fremmøde – henvendelser og ideer – som vi lader os inspirere af, og tak til stedet her, som altid arrangerer det så nydeligt for os.

Stor tak til professor Jørn Lund, som efter generalforsamlingen kommer med et causeri eller foredrag, hvad vi nu vil kalde det – som vi har givet den imponerende titel: Status over det danske sprogs situation ved afslutningen af redaktionsarbejdet på Den Store Danske Encyklopædi.

Elisabet Sinding
Formand

Skriv en kommentar