Generalforsamlingen 2018

Bestyrelsesmedlemmer 2018-2019: Næstformand og kasserer Adam Hyllested, redaktør Georg Adamsen, Claus Tilling, Ulla Weinreich, Ingrid Carlsen, Michael Bach Ipsen, Peter Michael Hornung, Bo Tao Michaëlis og formand Mette Bjørnvig Kaufmann. Foto: Kaj Nielsen-Gøgsig

Alle bestyrelsesmedlemmer på valg genopstillede og blev genvalgt for en toårig periode: Bo Tao Michaëlis, Claus Tilling, Ingrid Carlsen og Mette Bjørnvig Kaufmann.

Bestyrelsen består herudover af Adam Hyllested, Georg Adamsen, Michael Bach Ipsen, Peter Michael Hornung, og Ulla Weinreich.

Formand Mette Bjørnvig Kaufmann aflagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt.

Kasserer Adam Hyllested aflagde det reviderede regnskab med grundig kommentering af de væsentligste forskelle i forhold til 2016-regnskabet. Regnskabet godkendtes. Revisor Bent Pedersbæk Hansen og revisorsuppleant Verner Bylov Larsen genvalgtes.

Kontingentet for 2019 er fortsat 250 kr.

Der var ingen indkomne forslag.

Efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen konstituerende møde med genvalg af Mette Bjørnvig Kaufmann som formand, Adam Hyllested som næstformand og kasserer og Georg Adamsen som bestyrelsens sekretær. Udvalgsposterne besættes på bestyrelsens møde i juni.

Forud for generalforsamlingen holdt stud.mag. Marie Sveistrup foredrag med titlen »Er skånsk så svært endda? Danskeres forståelse af skånsk og rigssvensk i et sociolingvistisk perspektiv«. Sprog & Samfund bringer en reportage i næste nummer.

Skriv en kommentar