Generalforsamling

Seneste ordinære generalforsamling blev afholdt den 14. maj 2020. Efter den tidligere formands pludselige afgang var behovet stort for at formalisere samarbejdet med vores nye frivillige kræfter inden et nyt års aktiviteter. Vi var forberedt på en udendørsforsamling, der kunne deles op i mindre grupper med telefonkontakt; men der var netop ti personer og blev ikke behov for tekniske hjælpemidler.

Dirigent cand.jur. Lene Machon Poulsen styrede slagets gang efter at have konstateret, at generalforsamlingen var indvarslet og beslutningsdygtig iht. vedtægterne med otte stemmeberettigede medlemmer. Grundet omstændighederne var dagsordenen begrænset til akutte emner, som vi forventede bred opbakning til blandt medlemmerne.

Formand Ulla Weinreich aflagde bestyrelsens beretning, og der var fuld tilslutning til at udskyde digitaliseringen af årbøgerne fra før 2015, som der var båndlagt 31.000 kr. til. Opgaven skulle være udført af den tidligere formand og samarbejdspartner senest i november 2019, men søges nu løst fra anden side inden for budgettet. Det blev enstemmigt vedtaget at lade kontingentet fortsætte uændret samt at tilføje et stykke til vedtægterne, så de fremover tager højde for bl.a. epidemilovgivningen:

§ 3. Stk. 5. Bestyrelsen er bemyndiget til at udskyde en generalforsamling eller lade den afvikle elektronisk, hvis myndighederne på tidspunktet for indkaldelsen og frem til planlagt afholdelse forbyder eller fraråder forsamlinger større end medlemstallet.

For at der ikke skal gå for lang mellem en i både formel og praktisk forstand ordinær generalforsamling vil vi i 2021 afholde generalforsamling allerede på den internationale modersmålsdag, den 21. februar, i forlængelse af det udskudte foredrag Mønsterbrud og dialekt med Johs. Nørregaard Frandsen.

Kasserer Michael Bach Ipsen gennemgik hovedpunkterne i årsregnskabet. Underskuddet er bragt ned til det laveste i tre år, men stadig utilfredsstillende.

Fondsstøtte er i stigende grad projektafhængigt og vanskeligt at skaffe til den så afgørende løbende drift. Derfor arbejder bestyrelsen hårdt på at sondere mulige indtægter og holde udgifterne på et minimum, uden at det går for meget ud over »produktionen«. En del af vores strategi er at producere udgivelser af høj kvalitet, som kan bidrage til salgsindtægterne.

Som revisor valgtes Preben Michael Christensen og som revisorsuppleant vores tidligere kasserer Kirsten Fenger. Sidst men ikke mindst blev Ingrid Carlsen genvalgt sammen med fem nye stærke kandidater ved fredsvalg. Læs mere om dem på bestyrelsesoversigten og oversigten over udvalg.

Skriv en kommentar