Modersmål-Selskabets 17. generalforsamling 1996

Referat af formandens beretning:

Læsning og læsefærdighed – et vigtigt debatemne

Mange der meldte sig ind i 1979 har været til samtlige general­forsamlinger, indledte formanden, Gerda Th. Leffers, sin beretning:

“Det er meget glædeligt for os i bestyrelsen både at gense så mange af de tidligere medlemmer og samtidig at kunne byde velkommen til så mange nye”.

Blandt årets aktiviteter nævnte formanden pressemødet i forbindelse med udgivelsen af årbogen “Det synlige sprog”. Mødet var velbesøgt, og bogen har fået gode anmeldelser. En foredragsaften med professor Erik Hansen har også fået megen ros.

Den professionelle markedsføring vi indledte sidste forår kom op på ialt 40.000 kr. i samlet engangsudgift betalt i regnskabsåret 95. Vi håber på en langtidsvirkning af de tryksager der ér sendt ud – og flere ligger parat til ekspedition til bibliotekerne, hed det videre.

Velvillige donatorer og fondsbestyrelser foruden Undervisningsministeriet har bevilget os tilskud i lighed med tidligere år – endda lidt mere – vi har gavemæssigt haft et meget fint år i 1995. Ydermere tegner 1996 allerede helt pænt, nemlig med 65.000 kr. i gaveindtægt fra januar til maj.

Nye initiativer

Vi vil i det kommende efterår indbyde til en mundtlig debatkonkurrence for de 16-25 årige. Tidspunktet vil blive averteret i Universitetsavisen og dagspressen og i Sprog & Samfund.

Selskabet vil desuden på Odense Universitet holde fire fyraftensmøder i efteråret. Alle vore medlemmer er velkomne til arrangementerne, som geografisk vil tilgodese ønskerne om, at ikke alt skal foregå i København. Vi håber der vil komme mange deltagere fra hele landet.

Danskundervisning

Det har været stærkt fremme i dette forår, at Danmark mangler dygtige dansklærere. Eleverne får for lidt udbytte selv af ekstra bevilgede dansktimer – på alle niveauer er der behov for bedre danskundervisning.

Det mundtlige sprog, som man lærer det i dag, kan være godt, hvis eleven er motiveret hjemmefra inden skolealderen og i øvrigt har sprogsans og får en god lærer. Men for den der mangler disse værdier kan det være svært bare at blive en almindelig god læser.

Det vi så rapporter om i forbindelse med Aktion Læsning (en sammenslutning i Undervisningsministeriets regi til fremme af læsefærdighed og skriftkultur). Det var en ganske skræmmende skrift på skærmen, idet de tørre tal viste at danske skoleelever i de tre mindste klasser er de ringeste læsere og sprogbrugere, når man sammenligner med jævnaldrende børn i andre europæiske lande.

Der vil blive forsket yderligere i problemet, manglende læsefærdighed, af professor Carsten Elbro og hans medforskere, og det kan vi kun hilse med tilfredshed. Vi vil gerne støtte og følge projektet – i første omgang ved at holde os orienteret og prøve at vække interesse for det i videre kredse.

Tilbud og tilgang

En af vore medlemmer, lærer Jesper Asmussen fra Skovgårdsskolen, har udgivet en bog med titlen De danskes sange og hyggelige historier. Han vil skænke en del af bogens forventede overskud til Modersmål-Selskabet – “for vores navn og vores indsats” – og det har vi takket ham hjerteligt for.

Testrup Højskole har igen i år (som det også skete i 1995) tilbudt vore medlemmer 20% rabat på et ugekursus fra 30. juni til 7. juli der hedder “Min bedste bog”.

En særlig tak til de mange der har udført et detektivarbejde for at finde os, efter TV2-Lorry havde bragt et glimt fra vor sidste generalforsamling. Det medførte mange henvendelser og indmeldelser.

Glæden ved sproget

Årbogen 1996 er under udarbejdelse. Den hedder Glæden ved sproget. Blandt forfatterne er Klaus Rifbjerg, Thorkild Bjørnvig, Johan de Mylius, Asger Baunsbak- Jensen, Lone Hertz og flere – i alt 14 artikler. Igen i år bliver der pressemøde når bogen udkommer i november.

Formanden sluttede med at rette en særlig tak til Annalise Dühring Wiberg, som i en årrække har været medlem af bestyrelsen, idet hun har trukket sig tilbage samtidig med sin pensionering fra erhverslivet. Det har været en række år med godt venskab – som varer ved – og veludført bestyrelsesarbejde.

Der var også en tak til repræsentantskabet, som holdt møde samme dag med et godt fremmøde, til den samlede bestyrelse for godt samarbejde, til Selskabets stifter Poul Hansen, og til redaktør Rasmus Bjørgmose, statsautoriseret revisor Jørgen Friis og sekretær Ulla Vittus.

Efter nogle få og positive bemærkninger om medlemstallet, der er steget med et halvt hundrede udover den naturlige
afgang, blev beretningen godkendt enstemmigt.

Gerda Leffers

Skriv en kommentar