Modersmål-Selskabets 18. generalforsamling 1997

Referat af formandens beretning:

Velkommen til denne ordinære generalforsamling – som er nr.18 i vores historie. Ikke så få i forsamlingen har trofast været med hvert år siden selskabets stiftelse i 1979 – hjerteligt velkommen til alle ældre som yngre medlemmer af Modersmål-Selskabet og for nogles vedkommende også af repræsentantskabet.

Som de fleste vil vide fra Sprog og Samfund og dagbladene, afgik bestyrelsesmedlem, seminarielærer Lis Garbers ved døden d. 11. juni 1996, og Selskabets stifter, seminarielektor Poul Hansen afgik ved døden d.5. september 1996. Poul Hansen tog i 1978 initiativ til Modersmål-Selskabets stiftelse – og sluttede som dets formand i 1986. Vi bragte nekrologer i Sprog og Samfund og i dagbladene i forbindelse med dødsfaldene sidste sommer. Her skal blot gentages, at vi mindes og værdsætter det arbejde de udførte for Selskabet.

Bestyrelsen viderefører sin gerning sammen med de to nytilkomne medlemmer, som tidligere har været præsenteret – nemlig bibliotekar, assisterende fagleder på Danmarks Biblioteksskole, Elisabet Sinding, og mag.art. kunsthistoriker Erik Drigsdahl. I bestyrelsesarbejdet tager de sig især af vores hjemmesider på Internettet, som er oprettet på Elisabet Sindings initiativ. Her vil Selskabets virksomhed altid være opdateret. Vores e-mail adresse står altid i Sprog og Samfund.

Nyt lovforslag

Der er et lovforslag under behandling, som skal sikre en bred sammensætning af et repræsentantskab i Dansk Sprognævn, og vi skulle have en god mulighed for at få en plads i det repræsentantskab, når og hvis lovforslaget bliver vedtaget i august. Vi har allerede for 3 måneder siden haft foretræde for Kulturudvalget i den anledning.

De Danske Sange

Forfatteren Jesper Asmussen har efter 3 års arbejde på bogen De Danske Sange og hyggelige historier fået den udgivet – og han tildeler Modersmål-Selskabet det forventede overskud for de første nummererede og signerede eksemplarer som tak for et forord, jeg har skrevet i sangbogen.

Prisen på bogen er 298 kr. for de signerede eksemplarer og ellers 248 kr. På 24 bøger samlet gives der 25% rabat. Bogen ser sådan ud (bogen blev vist frem) – man kan evt.skrive sig på en liste heroppe. 24 sikrer rabatten – uden rabat kan den købes i boglader.

Debatkonkurrence

På Bent Pedersbæk Hansens initiativ afholdt vi en mundtlig debatkonkurrence i november for unge under 25 år. Ønsket var at sætte fokus på emnet det engelske sprogs fremtrængen i Danmark og samtidig understrege betydningen af klar mundtlig fremstilling. Vi havde lånt lokale i Medicinsk-Historisk Museum, og stedet var meget velegnet med sin halvcirkelform og sin hvælvede kuppel til at træne debatformen uden mikrofon. Gymnasieelev Solana Larsen fik l. præmien på 3.000 kr., stud.polit. Lotte Langhoff-Roos 2. præmien på 2.000 kr. og gymnasielev Jesper Clausen 3. prisen på 1.000 kr.

Møderække i Odense

Bestyrelsesmedlem Georg Søndergaards møderække i Odense er også blevet en succes. Foreløbig har docent Johan de Mylius holdt foredrag over Sproget i H.C.Andersens eventyr og professor Jørn Henrik Pedersen om Forhandlingssprog og Fagsprog. Dr.phil. Erik A.Nielsen var også blandt foredragsholderne og Lars Ryhave, formand for dommerforeningen.

Fonde

Aktiviteterne har kostet lidt. Men de har i høj grad tjent formålet at formidle kendskab til uddannelse og forskning vedrørende det danske sprog, og skabe forståelse for betydningen af en udtryksfuld og varieret anvendelse af sproget, og vi ser med fortrøstning frem til et godt regnskabsår i 1997 – mange tilskud plejer at komme i slutningen af maj måned – foreløbig kan vi glæde os over, at der i de forløbne godt 4 måneder af 1997 fra Den Berlingske Fond, Knud Højgaards Fond, Konsul York og Thomas B.Thrige – i alt er indkommet 55.000.- kr. Alle midlerne går til årbøgerne, kvartalsbladet og arrangementerne.

Bestyrelsen arbejde er ulønnet, men der er uundgåelige udgifter til arrangementerne og trykning af blade og bøger. I et selskab som Modersmål-Selskabet kan ikke sættes lighedstegn mellem rentabilitet og god trivsel. Det kan ikke på forhånd afgøres, om en aktivitet betaler sig – f.ex i form af, at den skaffer flere medlemmer. Vi må tage selve vores eksistens som Modersmål-Selskab som et tegn på, at vi har handlet fornuftigt hidtil. Det tidligere Modersmålsselskab fik jo dog kun 10 års virke.

Årbogen

Årbogen for 1996 – Glæden ved sproget – var jo en kærlig hyldest til modersmålet, skrevet af folk, der også bevidst arbejder kunstnerisk med sproget, skuespillere, forfattere og andre, der dagligt bruger modersmålet, netop som det smukke, smidige arbejdsredskab med de talløse muligheder det har.

I år kommer så en mere faglitterær, saglig debatbog. En bog for katederet. Titlen bliver: Det vigtigste fag. Det er vort ønske, at den vil støtte debatten om danskundervisningen, og vi har bl.andre fået Max Bæhring fra LO og direktør Hans Skov Christensen fra Dansk Industri og tidligere direktør for Danmarks Pædagogiske Instiut Mogens Jansen, dr.phil. Peder Skyum-Nielsen og professor Carsten Elbro til at medvirke med artikler. Årbogen vil – traditionen tro – blive præsenteret ved et lille festligt arrangement her på stedet i slutningen af november. Det bliver averteret i Sprog & Samfund.

Kommende arrangementer

Vi håber at kunne arrangere en kronikkonkurrence i samarbejde med dagbladet Politiken. Og besøget på Sophienholm er også på ønskeseddelen.

Redaktørerne Michael Blædel og Rasmus Bjørgmose redigerer årbogen og kvartalsbladet, statsautoriseret revisor Jørgen Friis reviderer vores regnskab, og Ulla Vittus er sekretær. Tak til de fire for veludført arbejde til en – tror vi nok – rimelig pris. Tak til donatorerne, tak til repræsentantskabet og de øvrige medlemmer, som af og til runder op ved kontingentbetalingen, tak til bestyrelsen for godt samarbejde, til Annalise Wiberg, tidligere bestyrelsesmedlem, for akkompagnement til sangen, og til alle for fremmødet.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Prisoverrækkelsen

Efter generalforsamlingen blev Modersmål-Prisen overrakt til sangeren og sangskriveren Niels Hausgaard.

Skriv en kommentar