Modersmål-Selskabets 20. generalforsamling 1999

Referat af formandens beretning:

Foto: Hans Andersen

Endnu engang Hjertelig velkommen! Det er den tyvende generalforsamling i Selskabets historie vi afholder i dag. I strålende sol som altid.

Blandt store og små begivenheder siden sidst vil jeg begynde med, at det lykkedes at følge opfordringen fra sidste generalforsamling om endnu en fremvisning af Folketingssalen og dens nærmeste omgivelser her på Christiansborg. Det foregik 3.november. Der kom mange gæster – folketingsbetjent Schubert viste rundt og fortalte – og senere causerede Per Stig Møller.

27. november præsenterede vi 1998 årbogen “Det sproglige kunstværk”. Også dér deltog flere end tidligere, og der kom gode indlæg fra forfatterne og andre.

Når arrangementerne er for alle – uanset om man er medlem eller ej – sker det, at nogen kommer ind ganske tilfældigt, og måske keder sig bravt, men måske bliver mere og mere interesseret og også forundret over, at der eksisterer et upolitisk Modersmål-Selskab, hvor det sprog, man troede var yt, i en vis udstrækning søges bevaret, uden at god udvikling og fornyelse på det sproglige område afvises. Selskabet har en styrke og et særkende i dét.

Eksemplet har stor magt. Alle underviser vi ubevidst hinanden i samtalen på arbejdspladsen og hjemme, og mere bevidst vore børn og børnebørn gennem samværet og samtalen – højtlæsningen måske og leg eller arbejde ved PCen , hvor unge og ældre kan lære af hinanden.

Vi formidler så vidt muligt kendskab til, hvad der sker indenfor forskning og uddannelse på sprogets område. Dels gennem publikationerne, dels gennem debatindlæg og anden medvirken i medierne. Vi ser meget gerne debatindlæg fra medlemmernes side også. Hvis man har tid til foredragsvirksomhed, er man velkommen til at skrive sig på en foredragsholderliste vi er ved at oprette igen – vi har haft den tidligere. Den kommer ud til bibliotekerne. Man aftaler i påkommende tilfælde selv pris og andre vilkår.

Vi har ca.700 registrerede medlemmer. Kontingenterne bliver normalt betalt til tiden, og en gang om året får eventuelle restanter en påmindelse.

Eventuelle udmeldelser modsvares gerne af ny tilgang. Vi har hidtil kunnet fastholde den lave kontingent (125.- pr.år for pensionister og studerende ellers 200.- kr.)

Det er Modersmål-Selskabets hensigt at give en påskønnelse til dem, der skriver en ganske særlig god stil til studentereksamen i år. En dansk stil, der bedømmes som mere end almindelig god i behandlingen af sproget og stoffet. Sådan er ca. 30 stile hvert år – ud af de godt 18000 studenterstile der skrives. 18039 helt nøjagtigt sidste år.

Vi har budgetteret med 10.000.- kr. til deling mellem de 30 studenter og har bedt fagkonsulenten være behjælpelig med fordelingen til de forskellige skoler udover landet. Der bliver en pakke med en bog og et diplom og en lille check til hver.

Sprog & Samfund er blevet et større blad, med mulighed for at optage flere indlæg fra medlemmerne og andet aktuelt læsestof.

Det udkommer 3 gange til i dette år. Tidsskrifter er hårdt trængt af de elektroniske meddelelsesmidler, der jo bare ikke er tilgængelige for alle, og vores blad bliver godt modtaget af medlemmerne og der er lidt salg af det også.

Som altid gælder det, at meningerne der kommer til udtryk i bladet, ikke nødvendigvis er samstemmende med redaktørens, bladudvalgets eller bestyrelsens holdninger.

Årbogen 1999 bliver en antologi med digte om sproget – ældre og nyere lyrik, som en samlet hyldest, der også kan forholde sig kritisk, til Modersmålet.

I januar år 2000 planlægger vi at indbyde til et debatmøde i Landstingssalen om Juristernes sprog. Det bliver formentlig 20.eller 27.januar (det er en torsdage) kl.15.30. Alle vil være velkomne. Vi beder 5 jurister, 2 sprogvidenskabsmænd og 2 repræsentanter for pressen udgøre panelet, og salen – hvor vi håber medlemmer og andre kommer til stede – vil deltage i debatten. Mødet er tænkt til at vare godt 2 timer incl. kaffepause. Folmer Reindel, medlem hos os gennem mange år, er kommet med ideen til debatmødet, og vi følger den op økonomisk og arbejdsmæssigt.

Det kongelige Bibliotek efter ombygningen, kunne nok være et besøg værd. Det vil vi prøve at arrangere på et tidspunkt.

1998 var et dyrt år. Vi købte nyt EDB udstyr, der blev noget dyrere end pristilbudet, som det jo går. Vores gavekonto nyder bl.a. godt af 25.000.- hvert år fra A.P.Møller – af regnskabsmæssige årsager bliver de nu givet som 50.000.- hvertandet år. Den ordning begyndte i december 1997. December 1999 bliver så næste gang.

Vores hjemmeside på Internet bliver flittigt læst og kommenteret, og vi får en del indmeldelser også ad den vej.

Jeg vil sige tak til repræsentantskabsmedlemmerne og til Selskabets andre medlemmer og til donatorerne for trofast støtte – og til stedet hér, hvor vi altid er velkomne, men i år måtte flytte lokale på grund af særlig mødetravlhed i huset. Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde om de mange ulønnede opgaver, og til bogtrykker Thomsen, redaktør Blædel og revisor Friis for veludført arbejde til et moderat honorar.

Forfatteren Frederik Dessau – af de fleste især kendt fra radioens program l – vil få årets Modersmål-Pris overrakt, når generalforsamlingen slutter. Det er DEN RIGTIGE DESSAU (Ritzaus bureau gav ham navneforandring i første meddelelse, hvilket de dybt har beklaget både skriftligt og mundtligt).

Venlig hilsen Gerda Leffers

Prisoverrækkelsen
Efter generalforsamlingen blev Modersmål-Prisen overrakt til forfatteren Frederik Dessau.

Læs hyldesttalen til årets prismodtager under Modersmål-Prisen. [Link følger]

Skriv en kommentar