Stort nyt nummer af Sprog & Samfund

Forside på det nyeste nummer af Sprog & Samfund med indholdsfortegnelse og notits om Modersmål-Selskabets nye formandskabDen nye redaktør af Sprog & Samfund har nu udgivet årets første nummer, et blad på hele 28 sider. I bladet kan man læse om den nye formand, Mette Bjørnvig Kaufmanns visioner for Modersmål-Selskabet, men der er også artikler, der ser på afholdte arrangementer. Mediesproget behandles i et par artikler. Lise Bostrup skriver om dansk sprog i Vestindien og i de seneste 200 års sange, men også om de allerseneste nyord og nye ord. Sprog og litteratur i 1600-tallet behandles af Georg Søndergaard.

Adam Hyllested anmelder Johannes Nørregaard Frandsens Kovendinger – liv i sproget, mens Loránd-Levente Pálfi ser på klassikeren Juridisk ordbog, der nu er kommet i en udvidet 14. udgave med 6.400 ord til godt (!) 10 øre pr. ord + moms.

Bagsiden inviterer til generalforsamling og debatmøde om reformationens sproglige betydning for os danskere samt til debat om sproget i de danske medier i Århus den 15. maj kl. 17–19 med deltagelse af 3 × Henrik: lektor Henrik Jørgensen, Aarhus Universitet, seniorredaktør Henrik Lorentzen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og folketingsmedlem Henrik Dahl.

Same procedure …

Michael Blædel
Michael Blædel

Et nyt nummer af Modersmål-Selskabets medlemsblad, tidsskriftet Sprog & Samfund, er gået i trykken. Inden længe sendes årbogen med titlen “Sprog og sex” af sted.

Redaktør for begge er Michael Blædel. Det er en imponerende indsats, han hidtil har ydet. Blædel har redigeret 60 numre af Sprog & Samfund. De seneste seks årgange ligger på hjemmesiden. Hvert nummer indeholder artikler af blivende værdi, samtidig med at Selskabets virke gennem årene er blevet dokumenteret i ord og billeder.

Årbogen Sprog og sex er den 30., som Blædel redigerer, i tæt samarbejde med årbogsudvalget, der pt. består af bestyrelsesmedlemmerne Gerda Thastum Leffers, Claus Tilling og Adam Hyllested. Grafikken er også i år skabt af Kitte Fennestad. At der hvert år er blevet præsenteret en ny årbog på Selskabets grundlæggelsesdag, er i sig selv grund til at hylde redaktionen. Dertil kommer årbøgernes blivende og høje værdi såvel på indholds- som udtrykssiden. Årbogsudvalgene fortjener tak, men det gælder ikke mindre redaktør Blædel.

Modersmål-Selskabet siger derfor tak til udvalgene og den erfarne og yderst stabile redaktør Blædel. Og vi ønsker til lykke til ikke alene alle os medlemmer, men også alle andre interesserede.

Sprog & Samfund og årbogen er gode argumenter for at blive medlem af Modersmål-Selskabet.

Meld dig ind
eller giv et medlemskab som gave!

Sprog & Samfund fylder 25 år

I dette efterår er det 25 år siden, at det første nummer af Modersmål-Selskabets tidsskrift Sprog & Samfund udkom. Det var et 12-siders prøvenummer redigeret af et tidsskriftsudvalg bestående af fire bestyrelsesmedlemmer med forfatteren Per Jespersen som redaktør. Det første rigtige nummer udkom i foråret 1983 og erstattede de hidtidige nyhedsbreve, der var udsendt siden selskabets stiftelse den 27. november 1979.

Redaktionen af de tre første årgange blev varetaget af tidligere redaktør af „Danmarksposten“ Niels Alsted. Fra 4. årgang i 1986 blev bladet redigeret af forfatter og journalist Rasmus Bjørgmose fra Fyens Stiftstidende, som først fratrådte ved udgangen af 16. årgang i 1997. Redaktionen blev herefter overtaget af den nuværende redaktør Michael Blædel, der i forvejen havde ansvaret for redaktionen af Selskabets årbøger.

Allerede på forsiden af det første nummer af Sprog & Samfund rettedes en tak til grafikeren Erik Ellegaard Frederiksen for den grafiske tilrettelæggelse af bladet. Lige fra Modersmål-Selskabets stiftelse viste han stor interesse for Selskabets arbejde og udførte alt grafisk bogarbejde, diplomer og andre tryksager gratis. Hans særpræg var et smukt og enkelt design, og det gjaldt også Modersmål-Selskabets logo, der prydede forsiden af Sprog & Samfund fra dets første nummer og lige indtil 2002, hvor bladet gik over til et moderniseret design.

Bladet har igennem alle årene haft sit nuværende format, men forlod ved moderniseringen i 2002 den 3-spaltede opsætning med løs bagkant. Målsætningen har fra begyndelsen været 4 numre om året og 16 sider pr. nummer, men dette er dog først i de senere år blevet fuldt opfyldt. Nummer 4 i 2004 var præget af Selskabets 25-års jubilæum og satte rekord med sine 52 sider. I en periode undskyldte bestyrelsen sig med, at kontingentet ikke dækkede bladudgiften, og at man derfor med et stigende medlemstal måtte reducere bladets sidetal.

Sprog & Samfund har til stadighed haft et bladudvalg som støtte for redaktøren, og dets sammensætning har været præget af stor stabilitet. Lige fra det første nummer i 1983 var bestyrelses­medlemmerne Arne J. Herman og Georg Søndergaard medlemmer, og de fortsatte i bladudvalget i henholdsvis 15 og 20 år. Også selskabets nuværende formand Bent Pedersbæk Hansen har været medlem af bladudvalget i en årrække (1993-2004), og endelig skal Erik Drigsdahl nævnes for sit medlemskab fra 1998-2002, hvor han deltog aktivt i moderniseringen af bladets layout og selskabets logo.

Ved en gennembladring af de hidtil udkomne 95 numre med deres tilsammen 1.212 sider passerer hele Modersmål-Selskabets historie revy, præget af prisuddelinger og årbogspræsentationer, men også af kronikkonkurrencer, debatter om danskundervisningen og sproget i radioen, retskrivningsreformer, kommakrig og boganmeldelser. Kritiske læserindlæg med eksempler på dårligt sprog og referater af generalforsamlinger med aktuelle kommentarer har til stadighed gjort bladet til et uundværligt bindeled mellem bestyrelsen og medlemmerne.

Dermed skulle det også være overflødigt at spørge, om Sprog & Samfund har en fremtid. De nuværende læsere vil næppe undvære den kvartalsvise sproglige opdatering gennem et blad med et æstestisk smukt design og et læseværdigt indhold. Hvis økonomien måtte kræve en begrænsning af distributionsomkostningerne, vil det umiddelbart være teknisk muligt at udsende bladet i dets digitaliserede form til alle interesserede indehavere af en e-mail-adresse til egen udprintning. Men en del af medlemskredsen har endnu ikke de elektroniske forudsætninger eller vil fortsat foretrække at få et rigtigt trykt og hæftet blad tilsendt.

Et kvartalsblad vil aldrig kunne være helt opdateret, og derfor arbejdes der aktuelt på at gøre hjemmesiden (som fra 2010 ligger på www.modersmaalselskabet.dk) til at vigtigt supplement til bladet gennem adgang til aktuel medlemsdialog og løbende blog-kommentarer fra bestyrelsen.

Jubilæumsønsket for Sprog & Samfund er derfor, at man fortsætter med en videreførelse af bladet i dets nuværende form og kombinerer den med udnyttelsen af hjemmesidens elektroniske fremtids­muligheder.