Modersmål-Selskabets 21. generalforsamling 2000

Formandens årsberetning 2000:

Hjertelig velkommen til Modersmål-Selskabets 21. ordinære generalforsamling!

Siden vi sidst havde generalforsamling, har vi udgivet og fremsendt 4 kvartalsblade og årbogen Digte om sproget. Bogen var tilrettelagt af lektor, forfatter Erik Skyum-Nielsen og designet af Kitte Fennestad. Dens ærinde var både at bringe digte, der handlede om sproget, og at give et indblik i dette at digte om sproget. Bogen har fået gode anmeldelser og godt salg. Vi havde et velbesøgt årbogsmøde den 29.november – og de der var til stede fik en god orientering om digtene og intentionen bag udgivelsen – af Erik Skyum-Nielsen.

Det næste arrangement var lagt tilrette af bestyrelsesmedlem Nils-Ole Heggland, og foregik 8. december på Frederiksberg Rådhus. Borgmester Winther viste os rundt i huset, og Søren Beltoft (videnskabelig medarbejder i Dansk Sprognævn) talte om danskstudier i udlandet. To unge estlændere, på højskoleophold i Danmark, fortalte om deres danskstudier i Estland. Mødet er refereret i Sprog & Samfund 18. årgang nr. 1.

Den 19. januar i år havde vi møde i Landstingssalen om Juristernes sprog. Det blev et interessant møde – godt omtalt i dagspressen og det er refereret i Sprog & Samfund. Panelet bestod af lovgivere, dommere, journalister og sprogfolk (med dirigenten i alt 8 personer) der gav oplæg til debat indenfor advokat-, embedsmands- og lovsprog. Advokat Folmer Reindel var initiativtager til mødet og påtog sig dirigenthvervet.

Det sidst afholdte arrangement var den 12.maj: forårstur til Marienborg, Sophienholm og Christianelyst i Frederiksdal. Næstformanden Arne Hermann stod for arrangementet og var vores guide. En virkelig smuk tur.

Marianne Haaber Bagger, medlem gennem mange år, har dels sendt os rosende ord for alle arrangementerne og dels foreslået et besøg ved Dronningens gobeliner på Christiansborg – og et besøg i den nyrestaurerede Slotskirke. Tak for det gode brev. Vi har foreløbig noteret os forslagene.

Vi har udvidet bladet Sprog & Samfund med mere aktuelt stof og flere illustrationer. Der udkommer 4 blade hvert år – altså endnu 3 i indeværende. Sekretær Erik Drigsdahl tager sig af de eventuelle ændringer i layoutet.

Hjemmesiden på Internet hører under bestyrelsesmedlem Elisabet Sinding. Den nye adresse blev meddelt i god tid, men nu fungerer den, og hjemmesiden er i stadig udvikling. Den fortæller alt om vores aktiviteter.

Årbogen der udkommer til november er under udarbejdelse. Dens foreløbige arbejdstitel er “Dansk, vejen til integration”, og det er vores håb, at bogen kan spille positivt med i bestræbelser for at få bedre undervisningstilbud i dansk til nydanskerne. Et afsnit vil sætte tidligere tiders integrationer i historisk perspektiv. Vi har fået meget kompetente skribenter fra undervisningssektoren til at medvirke.

Bestyrelsesmedlemmerne Arne Hermann, Elisabet Sinding, Georg Søndergaard og jeg samarbejder om årbogen, der meget gerne skulle udkomme 27. november.

Netop i dag – den 24.maj – ankom 50.000 kr. fra Undervisningsministeriet som tilskud til trykning af Modersmål-Selskabets årbog “Digte om sproget” og 10.000 kr. fra Den Berlingske Fond. En dejlig morgenhilsen!

Det er muligt at købe nogle af de ældre årbøger hos Reitzel i Nørrregade. Hvor der er restlager af en årgang, vil Reitzel sælge dem til medlemmerne med rabat (ca. 20%).

Bestyrelsen har besluttet at Modersmål-Selskabet skal være repræsenteret på Bogmessen i den kommende efterårsudstilling. Det er tænkt som en hvervekampagne og naturlig reklame for bøger og blade vi udgiver – det bliver formentlig i samarbejde med Reitzels forlag.

Vi vil i fremtiden forsøge at følge op på de læserbreve i dagbladene, der har dansk sprog som hovedtema. Hvor det forekommer os, at skribenterne kunne være interesseret i et medlemskab, vil vi fremsende relevant materiale.

Bestyrelsen vil udarbejde et regelsæt for repræsentantskabet. Når planen for omstrukturering og fornyelse er færdig, vil der komme orientering om det til repræsentantskabsmedlemmerne og i Sprog & Samfund.

Vi har stadig en repræsentant i Dansk Sprognævns repræsentantskab. Man vælges eller genvælges af Kulturministeriet, hvis man er under 70 år, for en toårig periode. Bestyrelsesmedlem Bent Pedersbæk Hansen er valgt for perioden der udløber med året 2001.

Bestyrelsesmedlem Aage Reimer og jeg udgør ansøgningsudvalget. Selskabet har haft gode indtægter fra donatorerne i året 1999, som det vil fremgå, når vores revisor Jørgen Friis – på grund af kasserer Gerda Møllers fravær i dag – forelægger regnskabet.

Jeg vil sige tak for et godt samarbejde med vores lønnede hjælpere, redaktør Michael Blædel, revisor Friis og hans assistent Birgit Christensen, bogtrykker Thomsen, designer Kitte Fennestad.

Tak til fondsbestyrelser og donatorer. Uden deres økonomiske støtte kunne vi ikke fortsat levere de kvalitetsbøger og blade til medlemmerne, som vi gerne vil og kan – og nu har kunnet gennem 21 år.

Tak til vores medlemmer for varm interesse og fremmøde – tak for ønsker og ideer, som vi lader os inspirere af, og for de pengegaver der af og til kommer i forbindelse med kontingentindbetalingen.

Hjertelig tak for dem.

Vi håber fortsat at kunne holde det lave kontingent på 125 kr. for studerende og pensionister og ellers 200 kr. Vi har alle aldersklasser repræsenteret – og det er vi glade for – hvor unge tilfører nye hurtige ideer, tilfører de ældre en særlig stabilitet og lydhørhed til gavn for ideernes gennemførelse.

Også tak til bestyrelsen for samarbejdet – ikke mindst for den ekstra indsats i de perioder med meget sygdomsfravær – og derfor ekstra travlhed.

Vores tryksager kommer vidt omkring – også medlemmerne udenfor Danmarks grænser følger interesseret vores arbejde.

Vi kan ikke komme med bål og brand eller idømme straffe for brud med de sproglige normer, og det kan andre heller ikke, men vi kan – alene ved at være til som en sproglig kulturel forening der ytrer sig i egne publikationer og ved møder, foredrag og i avisartikler – være meningsdannere.

Det gælder både for bestyrelsen og for medlemmerne i Selskabet, at det er godt at ytre sig om sproget gennem debatindlæg og læserbreve. Det forudsætter ikke sproglig ensretning – vi taler/skriver hver især for egen regning – men vi er fælles om den særlige interesse for modersmålet, der er udtrykt i formålsparagraffen.

Modersmål-Prisen i år er jo gået til cand.polit. forfatter og tolk – folketingskandidat Naser Khader. Vi har måttet udsætte selve prisoverrækkelsen, da Naser Khader blev nødsaget til at deltage i et opstillingsmøde. Dag og tidspunkt for overrækkelsen bliver senere meddelt i pressen – det bliver formentlig i august måned.

Gerda Leffers

Skriv en kommentar