Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen 2021 forløb online

Pga. de gældende corona-restriktioner for forsamlinger og med hjemmel i vedtægterne samt indkaldelsen bragt på bagsiden af Sprog & Samfund 4/2020 i december blev dette års generalforsamling afholdt på Zoom den 21. februar kl. 15:30-16:30. Medlemmer og støttende fonde kan rekvirere det officielle underskrevne referat og årsregnskab ved at skrive til sek@modersmaalselskabet.dk.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  1. cand.jur. Lene Machon Poulsen
 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
  1. Bringes i Sprog & Samfund 1/2021
 3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  1. Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.
 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
  1. Kontingentet fastsættes senest den 1. september 2021 i intervallet 250-300 kr.
 5. Indkomne forslag
  1. En række vedtægtsændringer var sat til afstemning og blev alle vedtaget. Se de gældende vedtægter.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  1. Ulla Weinreich (genvalgt til 2023)
  2. Michael Bach Ipsen (genvalgt til 2023)
  3. Shëkufe Tadayoni Heiberg (nyvalgt til 2023)
  4. Suppleant Helle Lykke Kofoed Jensen (genvalgt til 2022)
  5. Suppleant Uffe Hartvig Larsen (genvalgt til 2022)
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  1. Revisor Preben Michael Christensen (genvalgt til 2022)
  2. Revisorsuppleant Kirsten Fenger (genvalgt til 2022)
 8. Eventuelt
  1. Generalforsamlingen blev erklæret for afsluttet.

Generalforsamling

Seneste ordinære generalforsamling blev afholdt den 14. maj 2020. Efter den tidligere formands pludselige afgang var behovet stort for at formalisere samarbejdet med vores nye frivillige kræfter inden et nyt års aktiviteter. Vi var forberedt på en udendørsforsamling, der kunne deles op i mindre grupper med telefonkontakt; men der var netop ti personer og blev ikke behov for tekniske hjælpemidler.

Dirigent cand.jur. Lene Machon Poulsen styrede slagets gang efter at have konstateret, at generalforsamlingen var indvarslet og beslutningsdygtig iht. vedtægterne med otte stemmeberettigede medlemmer. Grundet omstændighederne var dagsordenen begrænset til akutte emner, som vi forventede bred opbakning til blandt medlemmerne.

Formand Ulla Weinreich aflagde bestyrelsens beretning, og der var fuld tilslutning til at udskyde digitaliseringen af årbøgerne fra før 2015, som der var båndlagt 31.000 kr. til. Opgaven skulle være udført af den tidligere formand og samarbejdspartner senest i november 2019, men søges nu løst fra anden side inden for budgettet. Det blev enstemmigt vedtaget at lade kontingentet fortsætte uændret samt at tilføje et stykke til vedtægterne, så de fremover tager højde for bl.a. epidemilovgivningen:

§ 3. Stk. 5. Bestyrelsen er bemyndiget til at udskyde en generalforsamling eller lade den afvikle elektronisk, hvis myndighederne på tidspunktet for indkaldelsen og frem til planlagt afholdelse forbyder eller fraråder forsamlinger større end medlemstallet.

For at der ikke skal gå for lang mellem en i både formel og praktisk forstand ordinær generalforsamling vil vi i 2021 afholde generalforsamling allerede på den internationale modersmålsdag, den 21. februar, i forlængelse af det udskudte foredrag Mønsterbrud og dialekt med Johs. Nørregaard Frandsen.

Kasserer Michael Bach Ipsen gennemgik hovedpunkterne i årsregnskabet. Underskuddet er bragt ned til det laveste i tre år, men stadig utilfredsstillende.

Fondsstøtte er i stigende grad projektafhængigt og vanskeligt at skaffe til den så afgørende løbende drift. Derfor arbejder bestyrelsen hårdt på at sondere mulige indtægter og holde udgifterne på et minimum, uden at det går for meget ud over »produktionen«. En del af vores strategi er at producere udgivelser af høj kvalitet, som kan bidrage til salgsindtægterne.

Som revisor valgtes Preben Michael Christensen og som revisorsuppleant vores tidligere kasserer Kirsten Fenger. Sidst men ikke mindst blev Ingrid Carlsen genvalgt sammen med fem nye stærke kandidater ved fredsvalg. Læs mere om dem på bestyrelsesoversigten og oversigten over udvalg.

Generalforsamlingen 2018

Bestyrelsesmedlemmer 2018-2019: Næstformand og kasserer Adam Hyllested, redaktør Georg Adamsen, Claus Tilling, Ulla Weinreich, Ingrid Carlsen, Michael Bach Ipsen, Peter Michael Hornung, Bo Tao Michaëlis og formand Mette Bjørnvig Kaufmann. Foto: Kaj Nielsen-Gøgsig

Alle bestyrelsesmedlemmer på valg genopstillede og blev genvalgt for en toårig periode: Bo Tao Michaëlis, Claus Tilling, Ingrid Carlsen og Mette Bjørnvig Kaufmann.

Bestyrelsen består herudover af Adam Hyllested, Georg Adamsen, Michael Bach Ipsen, Peter Michael Hornung, og Ulla Weinreich.

Formand Mette Bjørnvig Kaufmann aflagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt.

Kasserer Adam Hyllested aflagde det reviderede regnskab med grundig kommentering af de væsentligste forskelle i forhold til 2016-regnskabet. Regnskabet godkendtes. Revisor Bent Pedersbæk Hansen og revisorsuppleant Verner Bylov Larsen genvalgtes.

Kontingentet for 2019 er fortsat 250 kr.

Der var ingen indkomne forslag.

Efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen konstituerende møde med genvalg af Mette Bjørnvig Kaufmann som formand, Adam Hyllested som næstformand og kasserer og Georg Adamsen som bestyrelsens sekretær. Udvalgsposterne besættes på bestyrelsens møde i juni.

Forud for generalforsamlingen holdt stud.mag. Marie Sveistrup foredrag med titlen »Er skånsk så svært endda? Danskeres forståelse af skånsk og rigssvensk i et sociolingvistisk perspektiv«. Sprog & Samfund bringer en reportage i næste nummer.