Modersmål-Selskabets 19. generalforsamling 1998

Referat af formandens beretning:

Det er sagt allerede – men endnu engang:
Hjertelig Velkommen til Modersmål—Selskabets generalforsamling 1998.

Gerda Thastum Leffers aflægger beretning for generalforsamlingen 1998
Leffers aflægger beretning. Foto: Erik Drigsdahl.

Både til de mange der trofast har været deltagere i hver generalforsamling siden 1979 og til de mange nye.

Tre af de ældste medlemmer af Modersmål-Selskabet og af repræsentantskabet er afgået ved døden siden vi sidst havde generalforsamling: vores tidligere tegner og grafiker Erik Ellegaard Frederiksen, direktør for Akti-Fonden Lars Pedersen og vicedirektør Poul Høst-Madsen. Vi vil savne deres varme interesse for Selskabets gøremål og for dansk sprog.

Siden 14.maj sidste år – generalforsamlingsdagen – har vi fået den plads i Dansk Sprognævns repræsentantskab, som en lovændring berettigede os til.

Efter indstilling fra bestyrelsen fik jeg pladsen tildelt af Kulturministeriet, og da jeg havde passeret 70-års grænsen gik den videre til Bent Pedersbæk, der var indstillet som nr. 2.

Sprog & Samfunds redaktør gennem mange år, Rasmus Bjørgmose, ønskede at fratræde som redaktør af bladet, og vi har bedt redaktør Michael Blædel, der gennem alle årene har været vores redaktør på årbogen, om nu også at redigere bladet.

Bladet har ændret størrelse, så vi kan tilbyde mere plads til f.eks. indlæg og evt. spørgsmål og svar fra vore medlemmer. Blad nr. 2 i år vil blive udsendt meget snart.

Vi stræber stadig efter at udgive 4 blade pr.år med 3 måneders mellemrum.

Vi indbød i år til generalforsamlingen gennem brev til hver enkelt, idet intervallet mellem to bladudgivelser ellers var blevet meget kort.

Sekretær Ulla Vittus er fratrådt i forbindelse med, at medlemskartoteket nu varetages indenfor bestyrelsens rammer, nemlig af Erik Drigsdahl.

Den regnskabsmæssige del af Ulla Vittus’ arbejde varetages af revisionskontoret – altså hos Jørgen Friis, og det daglige kassererarbejde varetages stadig af Gerda Møller

Årbogen 1997: Det vigtigste fag fik en pæn modtagelse i pressen, og præsentationsmødet for bogen var velbesøgt, og de forskellige forfattere var veloplagte og vi fik en god sprogdebat på mødet.

I december indrykkede vi en annonce i dagbladet Berlingske Tidende for årbogen Det vigtigste fag, og det gav et pænt ekstra salg og 4o henvendelser, hvoraf en del senere har ført til indmeldelser.

Sekretariatet har sendt rykkerbreve ud i marts i år. Det er tidligere på året end ellers, men skulle være i bedre overensstemmelse med regnskabsrytmen.

Besøget på Christiansborg den 23. februar var velbesøgt, og der var stor interesse for rundvisningen i folketingssalen og for universitetslektor Charlotte Jørgensens gode foredrag om retorikken – med efterfølgende spørgerunde. Der bliver spurgt tilbagevendende om vi gentager arrangementet, og det vil vi prøve.

Det vil fremgå af regnskabsaflæggelsen om lidt, at vi økonomisk har haft et enestående godt år. Blandt nye donatorer skal nævnes Corrit-Fonden, som gav os 50.000. kr.- i slutningen af april i år, uden at vi egentlig havde søgt, men på anbefaling af Niels Alsted, vores trofaste ven (medlem siden stiftelsesdagen, gæst her hvert år — og også i år — og desuden redaktør af Sprog & Samfund i en årrække)

Forud var gået et par år med strammere økonomi overalt, så vi må sige, at den forbedrede økonomiske situation i samfundet som helhed også mærkes hos os. Selskabet er på den måde et parameter for ændringer og forbedringer i sin omverden, som alle gode foretagender er det. Sprogligt sker der også fremskridt. Journalistuddannelsen i Danmark er udbygget på Odense Universitet – under professsor Peder Skyum-Nielsen, som er bestyrelsesmedlem i Modersmål-Selskabet,

Og i Folkeskolen er der kommet flere dansktimer på skemaet, og DR lægger nu mere vægt på stemmetræning og god og tydelig udtale end tidligere.

Til næste år fylder Selskabet 20 år. Det håber vi at kunne fejre med en Nordisk konference. Elisabet Sinding laver et stort forarbejde – endnu kan vi kalde det studier i marken – så en nordisk konference forhåbentlig kan realiseres.

Vores hjemmeside på Internettet har det godt – er ajourført og meget præsentabel – v. Elisabet Sinding og Erik Drigsdahl.

Georg Søndergaard, Peder Skyum-Nielsen, Elisabet Sinding og jeg arbejder på den nye årbog, Det sproglige kunstværk, der skal udkomme til november.

Bogen tager verdslige og gejstlige temaer op. Salmernes billedsprog, hvordan læser man digte, film og romansprog og kærlighedens stilistik — det var nogle af emnerne.

Vi havde som altid en del forslag til prismodtager. Valget faldt på Ghita Nørby, og det valg har vakt stor tilfredshed. Prisen bliver overrakt her i salen, når generalforsamlingen er afsluttet.

Lad årets beretning slutte med en varm tak til vore medlemmer for fremmødet og for venlighed og samarbejde af forskellig art i årets løb. Tak til bestyrelsesmedlemmerne til revisor Friis, til Michael Blædel og alle der arbejder for Selskabet. Til donatorerne og repræsentantskabet og til Snapstingets personale. Et ønske om god bedring går til Gerda Møller, vores kasserer, der for kort tid siden faldt så uheldigt at det førte til hoftebrud. Men hun er i god bedring. Revisor Friis aflægger regnskabet på Gerda Møllers vegne.

Prisoverrækkelsen
Efter generalforsamlingen blev Modersmål-Prisen overrakt til skuespiller Ghita Nørby.

Modersmål-Selskabets 18. generalforsamling 1997

Referat af formandens beretning:

Velkommen til denne ordinære generalforsamling – som er nr.18 i vores historie. Ikke så få i forsamlingen har trofast været med hvert år siden selskabets stiftelse i 1979 – hjerteligt velkommen til alle ældre som yngre medlemmer af Modersmål-Selskabet og for nogles vedkommende også af repræsentantskabet.

Som de fleste vil vide fra Sprog og Samfund og dagbladene, afgik bestyrelsesmedlem, seminarielærer Lis Garbers ved døden d. 11. juni 1996, og Selskabets stifter, seminarielektor Poul Hansen afgik ved døden d.5. september 1996. Poul Hansen tog i 1978 initiativ til Modersmål-Selskabets stiftelse – og sluttede som dets formand i 1986. Vi bragte nekrologer i Sprog og Samfund og i dagbladene i forbindelse med dødsfaldene sidste sommer. Her skal blot gentages, at vi mindes og værdsætter det arbejde de udførte for Selskabet.

Bestyrelsen viderefører sin gerning sammen med de to nytilkomne medlemmer, som tidligere har været præsenteret – nemlig bibliotekar, assisterende fagleder på Danmarks Biblioteksskole, Elisabet Sinding, og mag.art. kunsthistoriker Erik Drigsdahl. I bestyrelsesarbejdet tager de sig især af vores hjemmesider på Internettet, som er oprettet på Elisabet Sindings initiativ. Her vil Selskabets virksomhed altid være opdateret. Vores e-mail adresse står altid i Sprog og Samfund.

Nyt lovforslag

Der er et lovforslag under behandling, som skal sikre en bred sammensætning af et repræsentantskab i Dansk Sprognævn, og vi skulle have en god mulighed for at få en plads i det repræsentantskab, når og hvis lovforslaget bliver vedtaget i august. Vi har allerede for 3 måneder siden haft foretræde for Kulturudvalget i den anledning.

De Danske Sange

Forfatteren Jesper Asmussen har efter 3 års arbejde på bogen De Danske Sange og hyggelige historier fået den udgivet – og han tildeler Modersmål-Selskabet det forventede overskud for de første nummererede og signerede eksemplarer som tak for et forord, jeg har skrevet i sangbogen.

Prisen på bogen er 298 kr. for de signerede eksemplarer og ellers 248 kr. På 24 bøger samlet gives der 25% rabat. Bogen ser sådan ud (bogen blev vist frem) – man kan evt.skrive sig på en liste heroppe. 24 sikrer rabatten – uden rabat kan den købes i boglader.

Debatkonkurrence

På Bent Pedersbæk Hansens initiativ afholdt vi en mundtlig debatkonkurrence i november for unge under 25 år. Ønsket var at sætte fokus på emnet det engelske sprogs fremtrængen i Danmark og samtidig understrege betydningen af klar mundtlig fremstilling. Vi havde lånt lokale i Medicinsk-Historisk Museum, og stedet var meget velegnet med sin halvcirkelform og sin hvælvede kuppel til at træne debatformen uden mikrofon. Gymnasieelev Solana Larsen fik l. præmien på 3.000 kr., stud.polit. Lotte Langhoff-Roos 2. præmien på 2.000 kr. og gymnasielev Jesper Clausen 3. prisen på 1.000 kr.

Møderække i Odense

Bestyrelsesmedlem Georg Søndergaards møderække i Odense er også blevet en succes. Foreløbig har docent Johan de Mylius holdt foredrag over Sproget i H.C.Andersens eventyr og professor Jørn Henrik Pedersen om Forhandlingssprog og Fagsprog. Dr.phil. Erik A.Nielsen var også blandt foredragsholderne og Lars Ryhave, formand for dommerforeningen.

Fonde

Aktiviteterne har kostet lidt. Men de har i høj grad tjent formålet at formidle kendskab til uddannelse og forskning vedrørende det danske sprog, og skabe forståelse for betydningen af en udtryksfuld og varieret anvendelse af sproget, og vi ser med fortrøstning frem til et godt regnskabsår i 1997 – mange tilskud plejer at komme i slutningen af maj måned – foreløbig kan vi glæde os over, at der i de forløbne godt 4 måneder af 1997 fra Den Berlingske Fond, Knud Højgaards Fond, Konsul York og Thomas B.Thrige – i alt er indkommet 55.000.- kr. Alle midlerne går til årbøgerne, kvartalsbladet og arrangementerne.

Bestyrelsen arbejde er ulønnet, men der er uundgåelige udgifter til arrangementerne og trykning af blade og bøger. I et selskab som Modersmål-Selskabet kan ikke sættes lighedstegn mellem rentabilitet og god trivsel. Det kan ikke på forhånd afgøres, om en aktivitet betaler sig – f.ex i form af, at den skaffer flere medlemmer. Vi må tage selve vores eksistens som Modersmål-Selskab som et tegn på, at vi har handlet fornuftigt hidtil. Det tidligere Modersmålsselskab fik jo dog kun 10 års virke.

Årbogen

Årbogen for 1996 – Glæden ved sproget – var jo en kærlig hyldest til modersmålet, skrevet af folk, der også bevidst arbejder kunstnerisk med sproget, skuespillere, forfattere og andre, der dagligt bruger modersmålet, netop som det smukke, smidige arbejdsredskab med de talløse muligheder det har.

I år kommer så en mere faglitterær, saglig debatbog. En bog for katederet. Titlen bliver: Det vigtigste fag. Det er vort ønske, at den vil støtte debatten om danskundervisningen, og vi har bl.andre fået Max Bæhring fra LO og direktør Hans Skov Christensen fra Dansk Industri og tidligere direktør for Danmarks Pædagogiske Instiut Mogens Jansen, dr.phil. Peder Skyum-Nielsen og professor Carsten Elbro til at medvirke med artikler. Årbogen vil – traditionen tro – blive præsenteret ved et lille festligt arrangement her på stedet i slutningen af november. Det bliver averteret i Sprog & Samfund.

Kommende arrangementer

Vi håber at kunne arrangere en kronikkonkurrence i samarbejde med dagbladet Politiken. Og besøget på Sophienholm er også på ønskeseddelen.

Redaktørerne Michael Blædel og Rasmus Bjørgmose redigerer årbogen og kvartalsbladet, statsautoriseret revisor Jørgen Friis reviderer vores regnskab, og Ulla Vittus er sekretær. Tak til de fire for veludført arbejde til en – tror vi nok – rimelig pris. Tak til donatorerne, tak til repræsentantskabet og de øvrige medlemmer, som af og til runder op ved kontingentbetalingen, tak til bestyrelsen for godt samarbejde, til Annalise Wiberg, tidligere bestyrelsesmedlem, for akkompagnement til sangen, og til alle for fremmødet.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Prisoverrækkelsen

Efter generalforsamlingen blev Modersmål-Prisen overrakt til sangeren og sangskriveren Niels Hausgaard.

Modersmål-Selskabets 17. generalforsamling 1996

Referat af formandens beretning:

Læsning og læsefærdighed – et vigtigt debatemne

Mange der meldte sig ind i 1979 har været til samtlige general­forsamlinger, indledte formanden, Gerda Th. Leffers, sin beretning:

“Det er meget glædeligt for os i bestyrelsen både at gense så mange af de tidligere medlemmer og samtidig at kunne byde velkommen til så mange nye”.

Blandt årets aktiviteter nævnte formanden pressemødet i forbindelse med udgivelsen af årbogen “Det synlige sprog”. Mødet var velbesøgt, og bogen har fået gode anmeldelser. En foredragsaften med professor Erik Hansen har også fået megen ros.

Den professionelle markedsføring vi indledte sidste forår kom op på ialt 40.000 kr. i samlet engangsudgift betalt i regnskabsåret 95. Vi håber på en langtidsvirkning af de tryksager der ér sendt ud – og flere ligger parat til ekspedition til bibliotekerne, hed det videre.

Velvillige donatorer og fondsbestyrelser foruden Undervisningsministeriet har bevilget os tilskud i lighed med tidligere år – endda lidt mere – vi har gavemæssigt haft et meget fint år i 1995. Ydermere tegner 1996 allerede helt pænt, nemlig med 65.000 kr. i gaveindtægt fra januar til maj.

Nye initiativer

Vi vil i det kommende efterår indbyde til en mundtlig debatkonkurrence for de 16-25 årige. Tidspunktet vil blive averteret i Universitetsavisen og dagspressen og i Sprog & Samfund.

Selskabet vil desuden på Odense Universitet holde fire fyraftensmøder i efteråret. Alle vore medlemmer er velkomne til arrangementerne, som geografisk vil tilgodese ønskerne om, at ikke alt skal foregå i København. Vi håber der vil komme mange deltagere fra hele landet.

Danskundervisning

Det har været stærkt fremme i dette forår, at Danmark mangler dygtige dansklærere. Eleverne får for lidt udbytte selv af ekstra bevilgede dansktimer – på alle niveauer er der behov for bedre danskundervisning.

Det mundtlige sprog, som man lærer det i dag, kan være godt, hvis eleven er motiveret hjemmefra inden skolealderen og i øvrigt har sprogsans og får en god lærer. Men for den der mangler disse værdier kan det være svært bare at blive en almindelig god læser.

Det vi så rapporter om i forbindelse med Aktion Læsning (en sammenslutning i Undervisningsministeriets regi til fremme af læsefærdighed og skriftkultur). Det var en ganske skræmmende skrift på skærmen, idet de tørre tal viste at danske skoleelever i de tre mindste klasser er de ringeste læsere og sprogbrugere, når man sammenligner med jævnaldrende børn i andre europæiske lande.

Der vil blive forsket yderligere i problemet, manglende læsefærdighed, af professor Carsten Elbro og hans medforskere, og det kan vi kun hilse med tilfredshed. Vi vil gerne støtte og følge projektet – i første omgang ved at holde os orienteret og prøve at vække interesse for det i videre kredse.

Tilbud og tilgang

En af vore medlemmer, lærer Jesper Asmussen fra Skovgårdsskolen, har udgivet en bog med titlen De danskes sange og hyggelige historier. Han vil skænke en del af bogens forventede overskud til Modersmål-Selskabet – “for vores navn og vores indsats” – og det har vi takket ham hjerteligt for.

Testrup Højskole har igen i år (som det også skete i 1995) tilbudt vore medlemmer 20% rabat på et ugekursus fra 30. juni til 7. juli der hedder “Min bedste bog”.

En særlig tak til de mange der har udført et detektivarbejde for at finde os, efter TV2-Lorry havde bragt et glimt fra vor sidste generalforsamling. Det medførte mange henvendelser og indmeldelser.

Glæden ved sproget

Årbogen 1996 er under udarbejdelse. Den hedder Glæden ved sproget. Blandt forfatterne er Klaus Rifbjerg, Thorkild Bjørnvig, Johan de Mylius, Asger Baunsbak- Jensen, Lone Hertz og flere – i alt 14 artikler. Igen i år bliver der pressemøde når bogen udkommer i november.

Formanden sluttede med at rette en særlig tak til Annalise Dühring Wiberg, som i en årrække har været medlem af bestyrelsen, idet hun har trukket sig tilbage samtidig med sin pensionering fra erhverslivet. Det har været en række år med godt venskab – som varer ved – og veludført bestyrelsesarbejde.

Der var også en tak til repræsentantskabet, som holdt møde samme dag med et godt fremmøde, til den samlede bestyrelse for godt samarbejde, til Selskabets stifter Poul Hansen, og til redaktør Rasmus Bjørgmose, statsautoriseret revisor Jørgen Friis og sekretær Ulla Vittus.

Efter nogle få og positive bemærkninger om medlemstallet, der er steget med et halvt hundrede udover den naturlige
afgang, blev beretningen godkendt enstemmigt.

Gerda Leffers