Formandsberetning 2005

Det er ikke let, det med at skrive og tale korrekt, og jo mere bevidst, man bliver om sit sprog, jo vanskeligere bliver det ofte. Selv har jeg problemer med vort og vores. Ingen tvivl om, at det må hedde vort modersmål, men skal det så også hedde vort køkken eller vor bil? Her er jeg tilbøjelig til at vælge det mere moderne vores, for ikke at lyde krukket. Må vores næstformand have lov til at sige fordi at i fjernsynet, fordi han ønsker at tale tidens sprog? En arbejdsplads skriver til os, at de på kontoret har oprettet en bødekasse for bandeord. Nu vil de gerne have den nøjagtige definition af begrebet bandeord – samt vide, om f.eks. eddermame og saftsuseme er bandeord. Hvad er det korrekte? Skal man betale til bødekassen, hvis man vælter en kop kaffe ned over et renskrevet manuskript og spontant udbryder, nej nu kan det saftsuseme være nok?

Hvis jeg var bødekassebestyrer, ville jeg i en sådan situation være liberal og dømme, at nok var en regel overtrådt, men at det var vigtigere, at den uheldige fik luft for sine følelser med et saftigt ordvalg. Og her er vi ved en pointe, nemlig at sproget er meget mere end reglerne og korrektheden. Til det gode sprog hører også klarheden – tankernes og følelsernes klare udtryk – og afvekslingen – det at man leger med sproget for ikke at kede sin læser eller tilhører. Kommunikation betyder jo at gøre noget fælles, og for at gøre det er korrektheden, den fælles norm, vigtig. (Derfor er professor Frans Gregersens forslag til en radikal retskrivningsreform med overensstemmelse mellem tale og skrift helt vanvittig) Men korrektheden er kun toppen af isbjerget, sproget skal kunne meget mere end at være korrekt.

Det er sådanne tanker, der er baggrunden for, at Modersmål-Selskabet siden sidste generalforsamling har forsøgt at gøre sig gældende lidt mere bredt i sprogdebatten med et forslag til en skolekanon for sange og salmer. Vi støttede generelt ideen om en kanon i septembernummeret af Sprog og Samfund og bad medlemmerne komme med forslag til sange og salmer. Også i et indlæg i Politiken kort efter fremsatte vi forslaget. Det førte til at bladet Folkeskolen bad os uddybe ideen og komme med en konkret liste over hvilke sange, vi forestillede os. I Folkeskolen læste Berlingske Tidende om sagen og bragte en artikel om den, hvori bl.a. den daværende undervisningsminister afviste tanken: det måtte være nok med en litteraturkanon. Herefter ringene adskillige radioer og tv, så vores forslag kom bredt ud og skabte debat.

På bogmessen i Forum kunne de besøgende på Modersmål-Selskabets stand stemme om, hvilke sange og salmer de ønskede med i en kanon. Vi havde lavet en lille konkurrence med årbøger som præmie. Ialt 167 personer deltog i konkurrencen; det kunne sagtens have været mange flere, for interessen var stor, men den trange plads på standen gjorde det vanskeligt at komme til. Ud fra stemmeafgivningen på bogmessen samt forslag fra medlemmer sammensatte vi så den endelige kanonliste, som vi den 11. maj i år overbragte den nye undervisningsminister, Bertel Haarder. Han tog vel imod den og lovede, at den ville blive brugt som eksempelliste i den næste undervisningsvejledning for musik i folkeskolen. I forbindelse med ministerbesøget fulgte så igen en tur med aviser, radio og tv.

At børn lærer og synger vore danske sange i skolen, har ikke så meget med korrekthed at gøre, men det har stor betydning for deres sprogindlæring og for deres holdningg til modersmålet. Børnene behøver ikke amerikanske popsangere til at synge for sig: de kan selv, og modersmålet kan også.

Årets store begivenhed for Modersmål-Selskabet var dog jubilæumsfesten og prisuddelingen i november, som de fleste tilstedeværende her sikkert deltog i, for Landstingssalen på Christiansborg var fyldt til sidste plads med medlemmer og gæster, og jeg tror, jeg tør sige, at det blev en smuk og værdig markering af Selskabets 25 årsdag.

Folketingets 1. næstformand, Sven Auken, overbragte en veloplagt hilsen fra Folketinget, Jesper Klein holdt en festlig festtale, Blaagaard Kammerkor sang os glade og Benny Andersen fik os til at le – og her siger jeg med vilje ikke grine, for det gør vi så tit, men vi lo på den rigtige, hjertelige måde, som kun sprogmestre kan få os til det. Vi lo ikke af nogen, vi lo sammen.

Tak til Claus Tilling for hans fine tale til prismodtageren, professor emeritus Erik Hansen. Vi lo ikke af Erik Hansens svartale – dvs. det gjorde vi også; af hans morsomme eksempler og hans underfundige måde at bruge dem på – men talen eller forelæsningen var først og fremmest et engageret forsvar for vort sprog og et eksempel på den formidlingskunst, som var en del af begrundelsen for at tildele netop Erik Hansen prisen.

Og nu er det på høje tid at tage fat på den tak, der hører sig til på en generalforsamling. Tak til redaktør Michael Blædel og bladudvalget for en flot jubilæumsudgave af Sprog og Samfund. Det var med stor betænkelighed, at bestyrelsen valgte at springe årbogen over denne gang, men det viste sig, at særudgaven af bladet kunne noget andet end årbøgerne, nemlig få Selskabets historie frem. Det giver identitet at kende sin baggrund; det er godt at vide, hvordan det hele begyndte og i hvis fodspor, man træder. Jeg tror, at jubilæumsbladet vil blive nyttigt også i fremtiden, for nye medlemmer og for nye bestyrelser, det vil hjælpe til at sikre kontinuiteten. Særlig tak til nuværende medlemmer af bestyrelsen, Gerda Leffers og Arne Hermann, for deres bidrag til historien.

Sidste år ved denne lejlighed ytrede jeg betænkelighed ved at overtage formandsposten, og det ville da heller ikke være gået uden en engageret bestyrelse. Hvad jeg glemmer, husker de andre. Hvad jeg ikke kan, kan de.

Før bogmessen sad jeg med et samlesæt af en Ikeareol mellem de nøgne bræddevægge i Forum og følte mig ærlig talt lidt mismodig, men så vips er de der pludselig: Her kommer Søs med blomster og krukker, her Claus med en munter bemærkning, her Kenn, Jens og Lasse som et vejr af gåpåmod og gode ideer. Ingrid ordner vagtlisten, og næste gang styrer hun det hele. Bedst som den aftale, Gerda har lavet om Landstingssalen, er ved at bryde sammen, fordi jeg ikke har orienteret mig godt nok om sikkerhedsregler og sangforbud, træder Henrik og Niels Jørgen til, og så går det alligevel. Hele kanonsagen havde slet ikke kunnet lade sig gøre uden pressegruppen, Kenn, Jens og Lasse. Og hvad med hjemmesiden? Tænk ikke derpå, den styrer Lasse bare.

Tak til bestyrelsen, tak til vor flittige og tålmodige sekretær, Birte Iversen, som holder styr på kartoteker og besvarer forespørgsler. Tak til de gavmilde fonde, der har støttet vort arbejde, tak til bogholder og til revisor Friis for retvisende regnskab. Tak til medlemmerne, som giver arbejdet mening.

Formandsberetning til Modersmål-Selskabets 24. generalforsamling 2003

Formandens årsberetning 2003
Kære forsamling. Hjertelig velkommen til Modersmål-Selskabets 24. ordinære generalforsamling.

Modersmål-Selskabets formål, sprogpolitik og repræsentationer

Før jeg begynder min egentlige beretning for året 2002 vil jeg kort omtale Selskabets formål og sprogpolitik og de steder, Selskabet er repræsenteret.

Modersmål-Selskabet har til formål at virke for bevarelse og udvikling af modersmålet som en grundlæggende forudsætning for dansk kultur og folkestyre. Vi arbejder for, at alle borgere i Danmark bør kunne tale og skrive dansk på et niveau, der gør dem til aktive borgere i det danske demokrati.

Vi mener, at dansk skal fortsætte med at være et komplet sprog, der bruges som sprog i alle dele af samfundet. Ikke blot som familiens sprog, men inden for alle domæner – sprogbrugssituationer – i videnskab, erhvervsliv og underholdning. Et sprog er en vigtig del af tænkning og forestillingsliv, og specielt modersmålet er bærer af vores individuelle identitet samtidig med at det fastholder os i vores fællesskab med andre.

Modersmål-Selskabet har siden 1997 haft plads den i Dansk Sprognævns repræsentantskab. Det er bestyrelsesmedlem Claus Tilling der er beskikket som selskabets repræsentant. Vi er glade for, at der findes et Dansk Sprognævn, og at Nævnet følger sprogets udvikling og udgiver Retsskrivningsordbogen med revisioner, på et sprogvidenskabeligt grundlag. Vi finder, at der bør være ressourcer til at Sprognævnets virksomhed – som rådgivende instans – kan udbygges i takt med den øgede efterspørgsel efter vejledning.

Undervisningsministeriet afsluttede i 2002 projektet: Fremtidens danskfag. Vi havde plads i dette projekt til at overveje udviklingen af danskfaget og danskundervisningen på alle niveauer i dansksystemet. Selskabet blev repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Claus Tilling.

Vi er mange der efterlyser en officiel sprogpolitik for det danske sprog eller bare en handlingsplan som i Sverige. Kulturministeren har i marts i år nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, bestående af sprogeksperter og en række repræsentanter for vidensministerier. Arbejdsgruppen skal udarbejde en samlet politisk handlingsplan for styrkelse af det danske sprog i fremtiden. Selskabet hilser denne plan velkommen, og følger og blander os i den debat, der allerede nu er begyndt.

Som et mere uformelt medlemskab kan nævnes, at Modersmål-Selskabet deltager i organisationen “Samrådet af litterære selskaber i Danmark”, som nu rummer 20 selskaber.

Nyt logo og layout af Sprog & Samfund

Bestyrelsen ønskede at gøre Selskabet mere synligt, at skaffe det mere opmærksomhed – foreninger i det offentlige rum har jo trange kår i dagens Danmark. Vi blev enige om, at et mere moderne logo kunne skabe opmærksomhed. Logoet blev lanceret første gang i Sprog & Samfund, september 2002. Logoet er udarbejdet af to studerende, Sophie Eriksen og Gryn Jensen, fra Den Grafisk Højskole. Samme nummer af Sprog & Samfund, hvor det nye logo blev lanceret, blev også layoutmæssigt fornyet, igen efter moderne principper. Tre spalter er blevet til to, der er kommet fast bagkant og en større tydelighed i afsnittene. Vi finder, at læsningen – med de færre linjeskift – bliver mere flydende, og at helheden tjener til at fremhæve teksterne med temabjælker og citater.

Publikationer

Selskabet har udgivet fire numre af Sprog & Samfund. Vi er glade for af at have fået professor Erik Hansen, tidligere formand for Dansk Sprognævn, som fast klummeskribent. Der har ikke, som i 2001, været ”krig” i bladet – kommakrig – men spændende artikler og anmeldelser.

Selskabet årbog Dialekter – sidste udkald?, fik stor medieomtale. Dialekterne svinder, ved vi, alligevel satte vi et spørgsmålstegn i titlen. Dialekterne og de nye multietnolekter – dem vi ofte kalder dansk med accent – er alle en del af vor danske kulturs mangfoldighed. Artiklerne i årbogen er – som altid i vores årbøger – både skrevet af forskere, baseret på forskning, og af almindelige mennesker ”af karsken bælg”. Mon ikke vi alle med lige stor glæde læser forskerens artikel om samtale mellem to 16-årige nydanskere på et multietnolektisk sprog og lægmandens artikel om sønderjysk identitet udtrykt gennem det sønderjyske sprog?

Årbogen har et større omfang end tidligere år. Den er layoutet af Kitte Fennestad, som har layoutet vores årbøger de seneste 7 år. Vi er stolte af, at et lille selskab, med et behersket kontingent, er i stand til at udsende en sådan årbog, der i bogladepris koster 195 kr., samt et tidsskrift med 4 numre årligt. Det er kun muligt for os fordi vi modtager mange fondsmidler. Desværre, som det vil fremgå af regnskabet, modtog vi ikke i 2002 helt så mange fondsmidler som forventet. Vi vil naturligvis i fremtiden justere indtægter og udgifter.

Årbogen 2003 er under udarbejdelse, arbejdstitlen er “Alting kan have navne”. Fra forskergruppen medvirker Bent Jørgensen, Eva Meldgaard og Jørgen Schack med flere – og ”udenfor” Klaus Rifbjerg, Vagn Steen og Kenn Stilling – ham der gav Café Sommersko navn. Sted-, by- og egnsnavne, navnenes magi og det ret nye begreb numerologi – skal vi skifte dåbsnavnet ud for at få mere ud af tilværelsen? – kommer til debat. Kælenavne, dyrenavne og – ikke mindst spændende – hvordan man får en gade eller plads opkaldt efter sig? Det skriver borgmester Søren Pind om.

Arrangementer

I forbindelse med udsendelsen af årbogen havde vi et velbesøgt årbogsmøde på Christiansborg. Der blev talt og sunget på dialekt. Søren Sørensen fra Selskabet Bellmann i Danmark sang Bellmann på Thybomål og folketingsmedlem Kristen Touborg talte (ligesom han gør fra talerstolen i Folketingssalen) og sang på sin hjemegns vestjyske dialekt fra Gudum ved Lemvig. Da han sang om Dronning Magrethes besøg i Lemvig var intet øje tørt! Formanden for årbogsudvalget, bestyrelsesmedlem Gerda Thastum Leffers, holdt styr på de uregerlige tropper.

I september afholdt vi et symposium på Christiansborg, hvor forfatterne Inge Eriksen og Jette Drewsen og kritikerne Lars Bukdahl og Erik Skyum-Nielsen tog temperaturen på tidens sprog, både det der omgiver os i hverdagen i medier og samtale, og litteraturens sprog. Desværre blev Sprog & Samfund ved fejl udsendt så sent, at opslaget til arrangementet først kunne læses få dage før selve arrangementet. Vi tror det var forklaringen på det meget lille fremmøde. Vi der deltog, var nærmest euforiserede af begejstring.

Modersmål-Prisen

Ib Spang Olsen modtager Modersmål-Prisen og blomster
Ib Spang Olsen modtager Modersmål-Prisen og blomster af Arne Hermann. Foto: Hans Jørn Storgaard Andersen

Modersmål-Prisen 2002 gik til kunstneren Ib Spang Olsen, et utraditionelt valg af en utraditionel kunstner. Han har beredt os mange glæder gennem sin streg, sit mundtlige foredrag og sin skribentvirksomhed, såvel i poesi som i prosa. Selskabets næstformand, Arne Hermann, konkluderede i sin tale til prisvinderen, at Ib Spang Olsen bruger sproget i alle dets facetter – varieret, præcist, kunstnerisk – men ikke kunstlet – funktionelt og æstetisk perspektivrigt. Også denne prisuddeling gav fin medieomtale. Ib Spang Olsen var beskeden, da Michael Meyerheim i TV2 antydede slægtsskabet med H.C.Andersen.

Vi har i år besluttet ikke at uddele Modersmål-Prisen sammen med generalforsamlingen, men i forbindelse med et selvstændigt arrangement til efteråret. Vi har tidligere, af praktiske hensyn, været nødt til at uddele prisen i efteråret og har fundet, at det er en god idé. Vi har i Sprog & Samfund bedt medlemmerne komme med forslag til mulige prismodtagere, og har allerede modtaget flere. Forslagene sættes straks på vores liste. Vi har sat fristen til 1. juni, så det kan stadig nås.

Bogmessen

Modersmål-Selskabet deltog for tredje år i træk i Bogmessen i Forum i København, den 15.-17. november. Bogmessen er de seneste år åbnet af selskabets prismodtagere Frederik Dessau og Klaus Rifbjerg. Vi havde således forventet at se Ib Spang Olsen på podiet til åbningen, men måtte vente til Bogmessens afslutning med at se ham i en spændende samtale med Søren Ulrich Thomsen. Vi havde vores faste lille stand. Det er dyrt at udstille, man betaler pr. kvadratmeter, så vores 2 kvadratmeter må absolut være messens billigste. Standen er beskeden i størrelse, men smuk med reoler og bogskab tegnet af Mogens Koch. Tak til Rud Rasmussen for lån af disse kvalitetsmøbler. Vi solgte mange bøger og fik 15 nye medlemmer.

Nye medlemmer

Selskabet fik i 2002 40 nye medlemmer. De medlemmer, der meldte sig ind på Bogmessen, ”tæller” først fra 2003. Så vi må sige, at antallet af medlemmer er svagt stigende.

Donationer

Tak til donatorer der sender os gaver til gavn for det arbejde, vi gør i sprogets tjeneste. I kan se en liste over fondsbidrag i regnskabet. Ansøgningsudvalget er bestyrelsesmedlemmerne Gerda Thastum Leffers og Aage Reimer.

Webstedet

Selskabets websted er ved at få nyt layout som slutter sig til Sprog & Samfund. Suppleant i bestyrelsen, Anders Haahr, arbejder energisk på sagen. Det nye websted vil blive lanceret i løbet af sommeren; adressen er naturligvis uændret: www.modersmaal.dk.

Tak for godt samarbejde til vores lønnede hjælpere: sekretær Birte Iversen, redaktør Michael Blædel og revisor Jørgen Friis.

Tak til bestyrelsen som udfører et stort, ulønnet arbejde.

Selskabets kasserer Gerda Møller har desværre haft sygdom i året der gik, og har måttet afløses af revisor Jørgen Friis’ bogholder. Vi takker varmt Gerda Møller for mange års godt arbejde som Selskabets kasserer.

Tak til vores medlemmer for interesse og fremmøde.

I er de vigtigste af alle.

Modersmål-Selskabets 23. generalforsamling 2002

Udgivelser

Siden vi sidst havde generalforsamling, har vi udgivet forskellige publikationer.

Vi har udgivet fire numre af vores tidsskrift Sprog & Samfund, med artikler om bl.a. kommatering. Kommakrigen rasede i medierne i 2001 og bølgede naturligvis også frem og tilbage i Sprog & Samfund. Vi i bestyrelsen taler og skriver ikke sproglig ensrettet – men vi er fælles om den særlige interesse for modersmålet, der er udtrykt i formålsparagraffen.

Vi har i november udgivet vores årbog 2001: Sprog og identitet – kulturelt og politisk. Den blev pænt modtaget i dagspressen. Bogen omhandler de ”store” og de ”små” sprog. De ”små” må altid kæmpe for overlevelse, for den identitet, som sproget giver dem,både historisk, kulturelt og politisk.

Arne Hermann, Gerda Leffers og Claus Tilling fra bestyrelsen samt Georg Søndergaard udefra, samarbejdede om årbogen.

Bogen er tilrettelagt af Kitte Fennestad – en af dette lands fremmeste. Hun har tilrettelagt vores årbøger siden 1996. Vi mener selv at vores bøger er meget, meget smukke.

Vi har i 2001, udover årbogen, på vedholdende opfordringer udgivet bogen Dansk i tusind år – også kaldet: den uundværlige Karker. Den er en udvidet og revideret udgave af bogen fra 1993. Den blev anmeldt meget rosende i dagspressen, og kan købes hos vores forlægger, Reitzel i Nørregade – og bestilles i alle andre boglader.

Modersmål-Prisen til Klaus Rifbjerg

Modersmål-Prisen 2001 gik til Klaus Rifbjerg. Arrangementet fandt sted 24. oktober under megen medieomtale. Bent Pedersbæk fra bestyrelsen begrundede i talen valget af Klaus Rifbjerg. Han sagde bl.a., at Klaus Rifbjerg både skriftligt og mundtligt demonstrerer for os, hvad vores sprog kan, og han gør os stolte over det modersmål, som vi er fælles om.

Klaus Rifbjergs takketale var (naturligvis) helt vidunderlig at lytte til. Han sagde bl.a: ”Selv har jeg altid været forelsket i sproget på en noget nær uanstændig måde”. Et meget velbesøgt arrangement, hvor godt 75 af selskabets medlemmer applauderede Bent Pedersbæks motivering og Klaus Rifbjergs takketale.

Bogmessen 2001

Igen i 2001 havde vi en stand på Bogmessen i København, den 15.-18. november. Det var anden gang vi deltog. Vores overvejelser er, at en almindelig annoncekampagne ligger udenfor Modermål-Selskabets økonomiske formåen. Hvad gør vi så? Bogmessen har vist sig at være et godt alternativ.

Vi fik i år Rud. Rasmussens snedkerier til at låne os Kaare Klint-kvalitetsmøbler på standen. Det gjorde standen meget smuk og fangede opmærksomheden midt i alt den plasticmalede kedsommelighed. Tusind Tak til Rud. Rasmussen.

Vi fik mange besøgende på vores lille bitte, men velbeliggende og smukke stand.

Bogmessen 2001 blev åbnet af Klaus Rifbjerg, vores prismodtager sidste år, ligesom Bogmessen 2000 blev åbnet af en tidligere prismodtager, Frederik Dessau. Så hvem ved? Vores nye prismodtager bør måske være rede?

Vi har igen i år samme stand på Bogmessen. Hvis nogen af medlemmerne har lyst til at være sammen med os i standen, kan I give os besked.

Vi solgte på bogmessen ældre årbøger til meget nedsatte priser. Og mange drog afsted med gratis numre af Sprog & Samfund og var samtidig så høflige at medtage et girokort.

Årbogsarrangement

Vi holdt et velbesøgt årbogsarrangement den 30. november. Årbogens emne – sprog og identitet – er vel ganske sprængfarligt, men mødet var præget af forsonlighed. Konklusionen på arrangementet kunne være, at vi skal være os selv, men ikke os selv nok. Vi skal bevare og værne om vort eget sprog, men også være åbne for den frugtbare vekselvirkning mellem sprogene. Vi skal glæde os over mangfoldigheden af sprog og dialekter. Det er stadig muligt at købe ældre årbøger hos Reitzel i Nørrregade. Medlemmer kan også henvende sig til selskabets sekretær. Vi sælger de ældre årgange til meget nedsatte priser. Vi vil nemlig hellere have bøgerne stående på jeres hylder end på lagerhylder. Vi har gode gaveideer til lave priser.

Dette års årbog

Årbogen 2002 er under udarbejdelse. Dens titel bliver: ”Dialekter – sidste udkald?” I bogen sættes spørgsmåltegn ved dialektsituationen i dagens Danmark, og der spørges bl.a. om: Hvorfor forsvinder de danske dialekter? Hvordan opleves de dialekttalende? Er bysprog finere end dialekt?

Gerda Leffers, Arne Hermann, Claus Tilling og jeg fra bestyrelsen, og Georg Søndergaard udefra, samarbejder om årbogen, der, som altid, udkommer i november.

Repræsentationer

Modersmål-Selskabet er repræsenteret i Sprognævnet ved bestyrelsesmedlem Claus Tilling.

Undervisningsministeriet søsatte i august 2001 et projekt: Fremtidens danskfag, ved at nedsætte en arbejdsgruppe til at overveje udviklingen af danskfaget og danskundervisningen på alle niveauer i dansksystemet. Modersmål-Selskabet er repræsenteret i panelet ved bestyrelsesmedlem Claus Tilling.

Arrangementer

Vi afholder i september et sprogligt arrangement med den foreløbige arbejdstitel: ”Det lille sprogområde”.

Forfatterinden Inge Eriksen skrev i en kronik 4. maj i Politikken, at der ikke bliver ro under hverken denne eller senere kulturministre, før en egentlig litteraturpolitik baseres på, at Danmark er et lille sprogområde. Hun har sagt ja til at deltage, sammen med flere, i arrangementet, som finder sted i slutningen af september.

Vi arbejder endvidere med et arrangement om Danmarks Radios Sprogpolitik.

Hjemmesiden

Vi er glade for at kunne sige, at vi har fået en del nye medlemmer. Overraskende, måske, for nogen, får vi langt de fleste nye medlemmer via vores hjemmeside: www.modersmaal.dk.

Tak

Tak til donatorer der sender os gaver til gavn for det arbejde, vi gør i sprogets tjeneste. Vi kunne ikke fortsætte med at udgive en årbog og fire kvartalsblade hvert eneste år, hvis ikke de velvillige fondsbestyrelser tog godt imod vores ansøgninger. I kan se en liste over bidrag i regnskabet.

Ansøgningsudvalget, der består af bestyrelsesmedlemmerne Gerda Leffers og Aage Reimer, har som altid arbejdet talentfuldt for at skaffe fondsmidler.

Jeg vil sige tak for et godt samarbejde med vores lønnede hjælpere. Sekretær Birte Iversen, der tiltrådte 1. juni 2001, er desværre syg, og måtte melde afbud i dag. Redaktør Michael Blædel og Revisor Jørgen Friis er her.

Tak til vores medlemmer for varm interesse og fremmøde. Tak for ønsker og ideer, som vi lader os inspirere af.

Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen – og tak til stedet her, som altid arrangerer det så nydeligt for os.