Generalforsamling

Seneste ordinære generalforsamling blev afholdt den 14. maj 2020. Efter den tidligere formands pludselige afgang var behovet stort for at formalisere samarbejdet med vores nye frivillige kræfter inden et nyt års aktiviteter. Vi var forberedt på en udendørsforsamling, der kunne deles op i mindre grupper med telefonkontakt; men der var netop ti personer og blev ikke behov for tekniske hjælpemidler.

Dirigent cand.jur. Lene Machon Poulsen styrede slagets gang efter at have konstateret, at generalforsamlingen var indvarslet og beslutningsdygtig iht. vedtægterne med otte stemmeberettigede medlemmer. Grundet omstændighederne var dagsordenen begrænset til akutte emner, som vi forventede bred opbakning til blandt medlemmerne.

Formand Ulla Weinreich aflagde bestyrelsens beretning, og der var fuld tilslutning til at udskyde digitaliseringen af årbøgerne fra før 2015, som der var båndlagt 31.000 kr. til. Opgaven skulle være udført af den tidligere formand og samarbejdspartner senest i november 2019, men søges nu løst fra anden side inden for budgettet. Det blev enstemmigt vedtaget at lade kontingentet fortsætte uændret samt at tilføje et stykke til vedtægterne, så de fremover tager højde for bl.a. epidemilovgivningen:

§ 3. Stk. 5. Bestyrelsen er bemyndiget til at udskyde en generalforsamling eller lade den afvikle elektronisk, hvis myndighederne på tidspunktet for indkaldelsen og frem til planlagt afholdelse forbyder eller fraråder forsamlinger større end medlemstallet.

For at der ikke skal gå for lang mellem en i både formel og praktisk forstand ordinær generalforsamling vil vi i 2021 afholde generalforsamling allerede på den internationale modersmålsdag, den 21. februar, i forlængelse af det udskudte foredrag Mønsterbrud og dialekt med Johs. Nørregaard Frandsen.

Kasserer Michael Bach Ipsen gennemgik hovedpunkterne i årsregnskabet. Underskuddet er bragt ned til det laveste i tre år, men stadig utilfredsstillende.

Fondsstøtte er i stigende grad projektafhængigt og vanskeligt at skaffe til den så afgørende løbende drift. Derfor arbejder bestyrelsen hårdt på at sondere mulige indtægter og holde udgifterne på et minimum, uden at det går for meget ud over »produktionen«. En del af vores strategi er at producere udgivelser af høj kvalitet, som kan bidrage til salgsindtægterne.

Som revisor valgtes Preben Michael Christensen og som revisorsuppleant vores tidligere kasserer Kirsten Fenger. Sidst men ikke mindst blev Ingrid Carlsen genvalgt sammen med fem nye stærke kandidater ved fredsvalg. Læs mere om dem på bestyrelsesoversigten og oversigten over udvalg.

Generalforsamling og medlemsmøde om skånsk

»Er skånsk så svært endda?«

Stud.mag. Marie Sveistrup
Marie Sveistrup

Modersmål-Selskabet inviterer til medlemsmøde med foredrag ved stud.mag. Marie Sveistrup. Foredraget har titlen »Er skånsk så svært endda? Danskeres forståelse af skånsk og rigssvensk i et sociolingvistisk perspektiv«. Medlemsmødet foregår tirsdag den 22. maj 2018 kl. 17–18.

Efter foredraget er der generalforsamling kl. 18–19 med dagsorden ifølge vedtægterne, jf. indkaldelsen på bagsiden af Sprog & Samfund 2018 nr. 1.

Dagsorden for generalforsamlingen

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
3) Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
4) Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
5) Indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest 8. maj).
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
7) Valg af revisor og revisorsuppleant
8) Eventuelt.

Medlemsmødet og generalforsamlingen foregår på Stadsbiblioteket i Lyngby, Lyngby Hovedgade 28, Kongens Lyngby.

Se også invitationen på Facebook.

 

Sproglig mangfoldighed til debat

Modersmål-Selskabet indbyder til debatmøde om sproglig mangfoldighed og generalforsamling torsdag den 19. maj 2016 kl. 17.00 på Lyngby Stadsbibliotek, Lyngby Hovedgade 28, 2800 Lyngby.

Debatmøde om sproglig mangfoldighed

Foto af sprogforsker Michael Ejstrup, der på debatmødet i Modersmål-Selskabet 19. maj 2016 holder oplæg om sproglig mangfoldighed
Sprogforsker Michael Ejstrup holder oplæg om sproglig mangfoldighed forud for årets generalforsamling.

Forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Michael Ejstrup giver oplæg til en debat om den sproglige mangfoldighed, som trives i Danmark og også fremover vil være en del af vores hverdag. Skoler og møder har i flere hundrede år brugt københavnsk som rettesnor for rigtigt og forkert dansk, uden at skelne klart mellem skrift og tale. Skriftsproget i skoler og offentlige institutioner er underlagt regler, som bl.a. Dansk Sprognævn anviser.

Vi har bestemt både smag og fine fornemmelser, når det gælder sprog. Tiden synes at være inde til at øge forskellene mellem skrift og tale. Det har bl.a. stor betydning for befolkningens tro på sig selv og deres sprog uden for København. Vi er måske ved at være klar til at øge opmærksomheden på betydningen af sproglig ensretning og af at bruge mangfoldigheden aktivt og konstruktivt.

Der er gratis adgang for alle interesserede.

I pausen mellem foredraget og generalforsamlingen serveres en forfriskning.

Ordinær generalforsamling 2016

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af revideret årsregnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være kommet frem til formanden senest den 5. maj 2016.

Om Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket ligger ved Mølledammen lige over for Lyngby Kirke. Det blev opført i 1968-1969 og dannede i 1980’erne rammen om selskabets generalforsamlinger. Nu vender vi tilbage til møde i Bibliotekssalen og håber ikke mindst på at se mange af vore medlemmer, som bor i netop dette område.

Der er 8 minutters gang fra Lyngby Station, og parkeringskælderen under biblioteket holdes åben ved arrangementer uden for bibliotekets åbningstid.